Förvaltningsbesvär

Genom förvaltningsbesvär kan bara du som berörs av ett beslut som kan överklagas, och som beslutet gått emot överklaga.

Om du vill överklaga beslutet, ska du skriva ett överklagande där du anger följande:

  • Vilket beslut som överklagas, beslutsnummer och beslutsdatum.
  • Varför du anser att beslutet är oriktigt och hur du vill att beslutet ska ändras.
  • Namn, personnummer, postadress och telefonnummer dagtid. Om du anlitar ombud kan ombudet underteckna skrivelsen. Sänd i sådana fall med en fullmakt.
  • Underskrift.

Till vem skickar jag överklagandet?

Du ska skicka ditt överklagande till den myndighet som fattat beslutet. Du måste skicka in överklagandet inom tre veckor efter det att du fått del av beslutet. Myndigheten som fattat beslutet prövar sedan om överklagandet kommit in i rätt tid. Om det har det, skickar myndigheten vidare överklagandet och andra handlingar till den instans som ska pröva överklagandet.