Ekonomi

Ekonomi och styrning tar fram riktlinjer för hur ekonomin ska hanteras i kommunen. Dessa riktlinjer har till syfte att säkra en god ekonomisk hushållning samt att redovisningen sker på ett korrekt sätt.

Ekonomi och styrning har till uppgift att leda och samordna den ekonomiska styrning som sker av kommunen. Ekonomi och styrning har en central roll i budgetprocessen genom att man tar fram underlag för budgetramar och senare ställer samman nämndernas förslag.

Under budgetåret sammanställer ekonomi och styrning de prognoser för ekonomiskt utfall som nämnderna lämnar till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige till en prognos för kommunen i dess helhet.

Arbetet med årsbokslut och delårsbokslut samordnas av ekonomi och styrning.
Ekonomiska analyser och utredningar som är av kommunövergripande karaktär hör också till ansvarsområdena.