Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen har 15 ledamöter och 30 ersättare.
Ordförande i kommunstyrelsen är Anders Johansson (S).

Ansvarsområden

Kommunstyrelsen är kommunens främsta politiska organ med ansvar att samordna de olika nämndernas verksamhet samt att leda och följa upp kommunens utveckling och ekonomiska ställning.

Kommunstyrelsen har vidare till uppgift att ta fram underlag och förslag till beslut i de ärenden som ska beslutas av kommunfullmäktige.

Kommunstyrelsen ansvarar för verksamheten inom samtliga områden utom de områden som är uppräknade i en annan nämnds reglemente. Det handlar bland annat om förskola, grundskola, gator, snöröjning och äldreomsorg.

Kommunalråd

Det mest betydelsefulla politiska uppdraget i en kommun anses vara ordförandeposten i kommunstyrelsen. Kommunstyrelseordföranden kallas ofta även för kommunalråd. Läs mer om kommunalråd

Budget

Budget för kommunstyrelsen hittar du på ekonomisidorna.