Ekonomi och styrning

Ekonomi och styrning tar fram riktlinjer för hur ekonomin ska hanteras i kommunen. Dessa riktlinjer har till syfte att säkra en god ekonomisk hushållning samt att redovisningen sker på ett korrekt sätt.

Ekonomi och styrning har till uppgift att leda och samordna den ekonomiska styrning som sker av kommunen. Ekonomi och styrning har en central roll i budgetprocessen genom att man tar fram underlag för budgetramar och senare ställer samman nämndernas förslag.

Under budgetåret sammanställer ekonomi och styrning de prognoser för ekonomiskt utfall som nämnderna lämnar till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige till en prognos för kommunen i dess helhet.

Arbetet med årsbokslut och delårsbokslut samordnas av ekonomi och styrning.
Ekonomiska analyser och utredningar som är av kommunövergripande karaktär hör också till ansvarsområdena.

Service till övriga förvaltningar

På ekonomi och styrning finns en stor del av kommunens ekonomiska kompetens samlad, samtidigt som man praktiskt hanterar en rad moment. Därför är det naturligt att en viktig del i verksamheten består av att ge service till övriga förvaltningar.

Finansfrågor

Upptagande av lån, placering av kommunens medel och beviljande av kommunal borgen är frågor som ekonomi och styrning sköter och bereder för kommunstyrelse och kommunfullmäktige.

Leverantörsfakturor

Kils kommun scannar leverantörsfakturorna för att kunna behandla dem elektroniskt. Detta förfarande införs mer och mer inom kommuner, landsting och statliga samt privata företag. På sikt kommer det även bli möjligt med elektroniska fakturor direkt från leverantörerna.

Kundfakturor

Det finns i dag möjlighet att få autogiro för kunder inom barnomsorg eller äldreomsorg. Ta kontakt med ekonomi och styrning för mer information.

Kravverksamhet

Visma sköter kommunens kravverksamhet gällande obetalda räkningar.