Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige har 41 ledamöter och 24 ersättare. Ordförande i kommunfullmäktige är Jessica Hildén (S).

Kommunfullmäktige sammanträder normalt en gång per månad med undantag av juli och augusti. Fullmäktiges sammanträden är offentliga.

Ansvarsområden

Kommunfullmäktige kan sägas utgöra ”kommunens riksdag” och är således kommunens högsta beslutande organ.

Kommunallagen anger att kommunfullmäktige ska besluta i alla ärenden av principiell betydelse eller av större vikt för kommunen. Lagen ger exempel på några ärenden som fullmäktige ska besluta om

  • mål och riktlinjer för verksamheten

  • budget, skatt och andra viktiga ekonomiska frågor

  • nämndernas organisation och verksamhetsformer

  • val av ledamöter och ersättare i nämnderna

  • val av revisorer och ersättare

  • bestämmelser för ersättning till förtroendevalda 

  • årsredovisning och ansvarsfrihet

Valberedningen

Kommunfullmäktige utser valberedningen som har till uppgift att ta fram förslag till ledamöter och ersättare i nämnder och styrelser efter det att kommunalval hållits.

Mandatperioden för kommunfullmäktige slutar 15 oktober 2026.

Budget

Budget för kommunfullmäktige hittar du på ekonomisidorna.

Ordförande

Jessica Hildén (S)
E-post: jessica.hilden@kil.se

Mobiltelefon: 072-745 48 73

1:e vice ordförande

Jan Fallström (M)
E-post: jan.fallstrom@kil.se
Mobiltelefon: 0554-191 67

2:e vice ordförande

Dragan Tesovic (S) 
E-post: dragan_tesovic@hotmail.com
Mobiltelefon: 070-651 43 41