Kommunrevisionen

Kommunrevisorerna utses av kommunfullmäktige och är fem till antalet. I granskningen tar de hjälp av sakkunniga revisorer.

Ansvarsområden

Revisorerna, som är kommunfullmäktiges kontrollorgan, har till uppgift att granska hur nämnder och styrelser sköter sin verksamhet. De ska kontrollera att verksamheten bedrivs på ett effektivt och ekonomiskt riktigt sätt. De ska även kontrollera att räkenskaperna är rättvisande.

Reglemente

Budget

Budget för revisionen hittar du på ekonomisidorna.

Kontakt

E-post: kommun@kil.se

Posten läses och vidarebefordras i första hand av kommunstyrelsens registrator.