Samhällsnytta i Kil AB

Samhällsnytta i Kil AB är ett helägt kommunalt bolag som enligt bolagsordningen ska äga och förvalta aktier och andelar i kommunala företag samt bedriva information och marknadsföring till gagn för medborgarna i Kils kommun.

Bolaget är moderbolag i den kommunala bolagskoncernen. Bolaget utövar kommunens styrfunktion över dotterföretagen i de avseenden som följer av lag och utfärdade ägar- och, i förekommande fall, övriga, särskilda direktiv.
 
Ändamålet med bolagets verksamhet är att samordna verksamheten i de kommunala företagen i syfte att uppnå ett optimalt resursutnyttjande. Bolaget ska därför utföra sin verksamhet så att den långsiktigt bidrar till kommunens arbete för att främja utveckling och tillväxt inom kommunen. Det innebär bland annat att bolaget ska arbeta för kommunens vision "Kil - på rätt spår".
 
VD är Ola Mossberg, 0554-195 41