Myndighetsutskott

Uppdrag

Beslutar i ärenden i myndighetsutövning mot enskild inom den verksamhet som kommunstyrelsen ansvarar för.

Det omfattar ärenden, där beslutanderätten får delegeras från nämnden men inte får delegeras till förvaltningen.

För ärenden som är så brådskande att kommunstyrelsens sammanträde inte kan avvaktas gäller följande: Avseende de ärendetyper där beslutanderätten är delegerad till myndighetsutskottet, och som enligt lag inte får delegeras till förvaltning, är i första hand myndighetsutskottets ordförande förordnad som delegat, och i andra hand myndighetsutskottets vice ordförande, därefter myndighetsutskottets ledamöter i enlighet med kommunstyrelsens beslut om särskilt förordnad ledamot.