Lean - vårt förbättringsarbete

Tre personer sitter runt ett bord och jobbar intensivt. Två andra personer står upp och tittar intresserat på.

Går det att skapa en arbetsplats där alla medarbetare trivs och underlättar för kunderna genom att förenkla processer och ta bort slöserier?

Ja, jag tror på det! Vi gör det genom att låta medarbetarnas förslag bli drivkraften i arbetet med ständiga förbättringar.

Vi har en stark tro på våra medarbetares kraft och förmåga att skapa mervärden för invånarna i Kil. Utgångspunkten är vår värdegrund och våra visioner och mål.

Det är skillnad mellan att själv få vara med och utveckla, jämfört med att bli tillsagd att utveckla. Det är när vi känner oss inkluderade som vi växer och kan uppnå högre kvalitet, effektivitet och nytta för de vi är till för.

Anders Johansson (S)
kommunstyrelsens ordförande

Varför lean?

Vi har valt att arbeta med ständiga förbättringar och lean för att få en gemensam grundfilosofi och gemensamma verktyg. De behövs för att vi ska kunna möta framtidens utmaningar och skapa ett samhälle med bra service för våra invånare.

Vi tror på våra medarbetares vilja att förbättra. Med stöd av lean kan vi tillsammans skapa mervärden för våra invånare.  Genom att ständigt förbättra oss själva och våra processer skapar vi den välfärd som leder oss på rätt spår. Vår vision, Kil – på rätt spår, handlar om just det, att ständigt bli bättre för att vara på rätt spår, nu och i framtiden.

Förbättringsarbete med stöd av lean

Historiskt sett har vi organiserat vårt arbete hierarkiskt med kontroll uppifrån och ner. Anställda har ofta haft lite inflytande, trots att de har den bästa bilden av vad deras verksamhet behöver förbättra och vad som leder till kundnytta.

Vi vill ta tillvara på den kraft de anställda har. Vi är övertygade om att medarbetarna är vår viktigaste resurs och att de vill utvecklas, påverka och skapa nytta. Cheferna ska ge stöd och skapa trygghet så att individ och grupp vågar ta på sig mer ansvar och utmaningar. Medarbetare och chefer ska vara lyhörda och ständigt ”träna” sig och sitt lag i tolkning av värdegrund och filosofi.

Ibland kommer vi även att behöva agera och besluta om större förbättringar utan direkt medverkan av berörda medarbetare. Vi har beslutat att införa "Kilsmodellen" som ska skapa ett bättre flöde för Kilsbor utanför arbetsmarknaden till en egen försörjning. "Kund21" - ett förbättringsarbete som bland annat ska leda till att våra kunder inom vård- och omsorg får färre vårdkontakter tack vare att vi tillsvidareanställer fler till förmån för färre vikarier. Dessutom ska arbetet leda till smartare samverkan inom organisationen för ökad kundnytta.

I ett tillåtande arbetsklimat utan syndabockar, får alla ta ansvar och utvecklas. Det vinner alla på – vi, våra företag och våra invånare.

Under föregående mandatperiod tog kommunfullmäktige beslut kring följande övergripande mål

 • ”Alla verksamheter ska från 2016 arbeta med ständiga förbättringar genom förändringskonceptet lean”.
 • ”Förbättringsarbetet ska utveckla ledarskapet och leda till att alla medarbetare 2018 känner att arbetet är meningsfullt, att de har inflytande och möjlighet att utvecklas”.
 • ”Senast 2018 ska kommunens organisation ha utvecklats på sådant sätt att samordning, samarbete och bemötande främjar ett modernt arbetssätt”.

Arbetet utifrån målen fortsätter långsiktig precis som ”tänket” med att arbeta med lean, ständiga förbättringar. Januari 2018 anpassade vi organisationen för att bättre matcha upp arbetet med ständiga förbättringar. Vi har idag en förvaltning, så att vi kan ha ett tydligare fokus på helheten.

Byggstenar för ständiga förbättringar

Vi bygger arbetet på en stark värdegrund och en tydlig lean-filosofi med konkreta verktyg för varje medarbetare.

Vägledande i vårt leanarbete är: Rätt från mig, blir lätt för dig.

Byggstenar

 • Värdegrunden är basen för vårt arbete och beskriver hur vi ser på de som är mottagare av den verksamhet vi levererar. Den styr hur vi agerar i olika situationer.
 • Visionen Kil - på rätt spår, är vår framtidsbild. För att nå den måste vi vara flexibla och kunna värdera vilket spår som är rätt, nu och i framtiden.
  • Övergripande mål och principer styr beslut och prioriteringar.
  • Verktygen hjälper oss definiera grundorsaker till upplevda problem/slöserier och metoder som hjälper oss lösa olika uppgifter.

Tack vare ständiga förbättringar kommer vi att kunna möta framtidens utmaningar och skapa goda förutsättningar för Kil att fortsatt vara en framgångsrik kommun.

Information, kontakt

Vi tar gärna del av dina erfarenheter och delar gärna med oss av våra.

Kontaktpersoner

 • Anders Johansson (S), kommunalråd            0554 – 191 70
 • Kenneth Bengtsson (C), kommunalråd          0554 – 191 26
 • Dan Granström, förbättringsledare                0554 – 199 87