Kils kommun är politiskt styrd

kommunfulllmäktige sammanträder i Högboda Folkets hus

Kommunen är politiskt styrd av kommunfullmäktige och kommunstyrelse. Kommunfullmäktige utser ledamöter i kommunstyrelse och nämnder. Ledamöterna i fullmäktige utses vid allmänna val vart fjärde år.

Kommunfullmäktige har det övergripande ansvaret för all kommunal verksamhet. Det är fullmäktige som ytterst fattar beslut i ärenden av större vikt.  Läs mer om kommunfullmäktige

Kommunstyrelsen förbereder ärenden till fullmäktige och verkställer fullmäktiges beslut. Kommunstyrelsen leder och samordnar kommunens verksamhet. De har också ansvar för kommunens utveckling och ekonomiska ställning. Läs mer om kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen, och övriga nämnder, har på kommunfullmäktiges vägnar, behörighet att besluta i de frågor som finns i nämndens reglemente.

Sammanträdestider

Klicka här för anslag, sammanträdestider och protokoll.  

Vill du lära dig mer?

Här finns en länk till kommunkunskap

Om offentliga sammanträden