Verksamhetsutskott

Uppdrag

  • Ansvarar för uppföljning och utvärdering av den löpande verksamheten inom ramen för gällande verksamhetsplan. Rapporterar månadsvis till kommunstyrelsen.
  • Ansvarar för upprättande av delårsbokslut och upprättande av årsredovisning
  • Ansvarar för att medborgardialogen utvecklas

Särskilt om arbetsformer

Utskottet består av sju ledamöter och sju ersättare.