Renhållning av gångbanor

Åläggande om gångbanerenhållning m.m.

Fastighetsinnehavarens skyldighet

1 § Det åligger innehavare av fastighet inom område med detaljplan, där kommunen är huvudman för allmänna platser, att utföra de renhållnings-, snöröjnings- och liknande åtgärder som avses i miljöbalken i fråga om gångbana och annat för gångtrafiken erforderligt utrymme utanför fastigheten (nedan kallat gångbaneutrymmet).
Där kantsten finns utgör denna begränsning av gångbaneutrymmet. I annat fall ska som gångbaneutrymme betraktas en 1,25 meter bred remsa av gatumarken utmed fastigheten. Bredden ska avse fritt utrymme och mäts således från staket, mur, häck e. dyl.
Skyldigheten gäller även innehavare av fastighet inom sådant område där staten varit väghållare om kommunen övertagit väghållaransvaret.
Med fastighetsinnehavare avses enligt miljöbalken den som äger fastigheten eller den som enligt 1 kap. 5 § fastighetstaxeringslagen (1979:1152) ska anses som fastighetsägare.

Närmare föreskrifter om de åtgärder som ska vidtas

2 § Nedanstående närmare föreskrifter gäller i fråga om de åtgärder som ska vidtas av fastighetsinnehavaren.

Växtlighet och nedskräpning

3 § Det åligger fastighetsinnehavaren att ta bort ogräs och annan växtlighet samt att sopa upp och föra bort orenlighet och nedskräpande föremål från gångbaneutrymmet.

Snöröjning m m

4 § Det åligger fastighetsinnehavaren att snarast avlägsna snö och is som är till olägenhet för gångtrafiken och att vid halka skyndsamt sanda gångbaneutrymmet eller att vidta andra åtgärder till motverkande av halka.
Fastighetsinnehavarens skyldighet att hålla gångbaneutrymme rent från snö bortfaller under de perioder, då kommunen använder gångbaneutrymmet för uppläggning av snö.
Det åligger också fastighetsinnehavaren att sopa upp och föra bort sand från gångbaneutrymmet.
Bortforsling får samordnas med kommunens ordinarie vårsopning, genom att sanden sopas från gångbaneutrymmet ut på körbanan.

Rännstensbrunnar

5 § Det åligger fastighetsinnehavaren att hålla galler till rännstensbrunn fri från snö och is i de fall rännstensbrunnen ligger inom gångbaneutrymmet.
Fasta ämnen såsom stenar, grus och skräp får inte sopas eller spolas ned i rännstensbrunnen.

Övrigt

6 § Fastighetsinnehavaren ska också vidta övriga erforderliga åtgärder för att hålla gångbaneutrymmet i sådant skick att uppkomsten av sanitär olägenhet hindras samt de krav tillgodoses som med hänsyn till förhållandena på platsen och övriga omständigheter kan ställas i fråga om trevnad, framkomlighet och trafiksäkerhet.  

Dispens

7 § Tekniska nämnden kan efter skriftlig ansökan medge undantag från den skyldighet som annars åvilar innehavare av fastighet om synnerliga skäl därtill föreligger. 

Straff med mera

8 § Fastighetsinnehavare som uppsåtligen eller av oaktsamhet inte fullgör sina skyldigheter enligt 1 och 3 - 6 §§ kan dömas till böter enligt miljöbalken.
I miljöbalken finns vidare bestämmelser om förelägganden och om tvångsutförande på den försumliges bekostnad.