Kommunfullmäktige 20 juni 2023

Arkivmaterial

Hand höjer klubba för beslut vid sammanträde.

Här är några av besluten från kommunfullmäktiges sammanträde den 20 juni. Det justerade protokollet hittar du på kil.se/protokoll, preliminärt från och med den 27 juni.

Ekonomisk uppföljning per 30 april samt prognos för helåret 2023

Förvaltningen har sammanställt en ekonomisk uppföljning per 30 april samt en prognos för hela året 2023. Periodens resultat uppgår till +1,1 miljoner kronor. Prognosen för helåret pekar på ett resultat på -24,3 miljoner kronor. Orsaken till det negativa resultatet är att verksamhetens nettokostnader beräknas bli 39 miljoner kronor högre än budgeterat. Skatter och bidrag beräknas bli 13,5 miljoner högre än beräknat, och finansnettot 0,4 miljoner mer än budget. Prognosen per april innebär en resultatförsämring jämfört med februariprognosen med 9,8 miljoner kronor.

För att kunna sänka verksamhetens nettokostnader till budgeterad nivå krävs omfattande och strukturella insatser som är svåra att kunna räkna hem under 2023. Ett förslag till åtgärdsplan har tagits fram för åren 2023-2026 som redovisas för kommunstyrelsens ekonomi- och beredningsutskott i maj månad.

Kommunstyrelsen överlämnar rapporten till kommunfullmäktige tillsammans med förslag till åtgärdsplan för att få en ekonomi i balans.

Finansiella mål och riktlinjer för arbetet med riktlinjer för arbetet med verksamhetsplan och budget för 2024-2026

Kommunfullmäktige har beslutat om finansiella mål och strategier i den strategiska planen för 2023-2026. Förvaltningen föreslår finansiella mål och riktlinjer för planperioden 2024-2026 som syftar till att minimera försämringen av den ekonomiska ställningen. Förvaltningen föreslår därutöver att beslutet om skattesats för 2024 senareläggs till den lagstadgade tidpunkten i oktober månad.

Kommunstyrelsen har beslutat att följande riktlinjer ska gälla för arbetet med verksamhetsplan och budget för 2024:

 1. Högsta möjliga kostnadstäckning via avgifter ska eftersträvas.
 2. Investeringar som ger ökade intäkter eller minskade kostnader ska prioriteras.
 3. Investeringar som inte är nödvändiga att genomföra senareläggs.

 

Finansiella mål och riktlinjer för arbetet med verksamhetsplan och budget för 2024-2026

Kommunfullmäktige beslutar att följande finansiella mål ska gälla för planperioden 2024-2026:

 1. Utrymmet för reinvesteringar 2024-2025 uppgår till i genomsnitt 50 miljoner kronor per år.
 2. Investering i nytt särskilt boende, exploatering av mark samt investeringar som är affärsmässigt motiverade får finansieras med lån.
 3. Det ekonomiska resultatet ska uppgå till ca 2,5 procent av skattenettot, dock lägst 20 miljoner kronor per år.
 4. Koncernens låneskuld får uppgå till högst 1 150 miljoner kronor.

Uppdrag till de kommunala bolagen med anledning av verksamhetsplan och budget 2024 till 2026

Kommunens verksamheter bedrivs i den kommunala förvaltningen men också i den majoritetsägda bolagskoncernen. Enligt kommunfullmäktiges beslut är det fullmäktige som lämnar direktiv till samtliga bolag.

Kommunfullmäktige beslutar att ge följande direktiv till de kommunala bolagen.

 1. Samhällsnytta i Kil AB ska lämna en årlig utdelning om minst tre miljoner kronor per år när koncernens ekonomiska ställning så medger. Av utdelningen ska minst två miljoner kronor per år avse utdelning från Kilsbostäder AB avseende bostadssociala insatser.
 2. Kilsbostäder AB ska utreda och ta fram förslag till hur bolaget genom om- och tillbyggnad i befintligt bestånd kan skapa fler bostäder.
 3. Kils Energi AB ska utreda och ta fram förslag till hur bolaget kan medverka till att öka koncernens självförsörjningsgrad av energi.
 4. Kils Stadsnät AB ska utreda och ta fram förslag till incitament som kan öka anslutningsgraden till fibernätet hos kommunens hushåll.
 5. ECG Arena AB ska förverkliga intentionerna med kommunfullmäktiges beslut om friskvårdssatsningen och ta fram förslag på hur bolaget kan öka sina externa intäkter och därmed minska behovet av kommunal finansiering.
 6. Hur direktiven uppfyllts ska redovisas i affärsplan för år 2024 och framåt.
 7. Uppdrag ges till Samhällsnytta i Kil AB att ge Hantverkshuset i Kil AB i uppdrag att möjliggöra försäljning av fastigheter.

Förslag investeringsplan 2023-2028

Totalt uppgår behovet för 2024 till ca 170 miljoner kronor, varav 65 miljoner avser reinvesteringar, IT-system och inventarier. På grund av att investeringsbehoven sammantaget uppgår till högre belopp än vad som finns utrymme att finansiera med egna medel har prioriteringar gjorts i förslaget för 2024, där reinvesteringarna uppgår till 50 miljoner.

Den största investeringen under perioden är ett nytt särskilt boende. Utgiften är fortfarande preliminär både till utgiftens storlek och tidpunkt då projektering fortfarande pågår. Planen behöver därför revideras när kommunfullmäktige godkänt den slutliga kalkylen för boendet.

En annan stor investering är en ny förskola i Fagerås som ersättning för fyra befintliga avdelningar. Investeringen uppgår till ca 50 miljoner kronor. För att kunna fortsätta planeringen med att uppföra en ny förskola i Fagerås behöver investeringsbudgeten för 2023 utökas med 2,6 miljoner för planering och projektering.

Kommunfullmäktige beslutar att fastställa investeringsplan för åren 2023- 2028 och ger kommunstyrelsen rätt att omprioritera investeringsprojekt inom ramanslag.

Medborgarförslag

Ett medborgarförslag om möjlighet att åka med skolbussarna har inkommit.

Kommunfullmäktige beslutar att lämna förslaget till kommunstyrelsen för beredning.