Kommunfullmäktige 21 juni 2022

Arkivmaterial

Hand höjer klubba för beslut under sammanträde.

Här är några av besluten från kommunfullmäktiges sammanträde den 21 juni. Det justerade protokollet hittar du på kil.se/protokoll från den 28 juni.

Verksamhetsplan och prognos för 2022

Prognosen som är framtagen per sista april 2022 pekar på ett resultat för kommunen på drygt 32,4 miljoner kronor jämfört med budget på 20 miljoner kronor. Trots en hög inflation på 5 procent just nu antas den att sjunka under året till under 2 procent. Prognosen utgår från en period med högre löneökningar än tidigare prognoser, vilket visar sig i skatteunderlagsprognosen.

Beslut

 • Kommunfullmäktige beslutar att godkänna utökad nettokostnadsram på 4 miljoner. Finansiering sker via ökade skatteintäkter.
 • Kommunfullmäktige beslutar att utöka den strategiska reserven till kommunstyrelsens förfogande med 2 miljoner kronor i 2022 års driftbudget. Kostnaden finansieras av utdelning från Samhällsnytta i Kil AB.

Förslag till oförändrad skattesats, finansiella mål och investeringsbudget 2023 samt plan 2024-2027

Kommunfullmäktige beslutar att:

Fastställa investeringsbudget för 2023, samt plan 2024-2027 samt att en ordentlig utredning görs avseende energibesparande åtgärder i ishallen.

Fastställa finansiella mål för 2023:

 • Det ekonomiska resultatet, exklusive realisationsvinster/-förluster och exploateringsintäkter skall uppgå till minst 2,5 % av skatteintäkter och generella statsbidrag.
 • Soliditeten ska år 2030 vara 20 % inklusive pensionsskulden, det vill säga 70 procentenheter bättre än år 2000.
 • Självfinansieringsgraden för reinvesteringar ska uppgå
  till 100 %.
 • Koncernens låneskuld får inte överstiga 1 150 miljoner kronor.
 • Utdelning från Samhällsnytta i Kil AB ska ske med minst
  2 miljoner kronor avseende bostadssociala insatser som ska användas till friskvårdssatsning (ECG Arena) och ungdomsgårdsverksamhet.
 • Fastställa att skattesatsen för 2023 uppgår till 21,87 kronor per skattekrona.

Medborgarförslag

Fotbolls- och hockeymål mellan Åkergatan och Slåttervägen

Kommunfullmäktige beslutar att anse medborgarförslaget besvarat.

"Förvaltningen har efter inventering av befintliga fotbolls- och hockeymål på de kommunala anläggningarna sett en möjlighet till att avvara en uppsättning av både hockey och fotbollsmål till avsett område." Vad gäller övriga förslag så kan de tillgodoses vid Vikstaskolan där basketkorgar och mer lek- och idrottsutrustning finns som kan tillgodose både spontanidrott och planerade aktiviteter.

Övergångsställe mellan Västra Torggatan 3 och Västra Torggatan

Kommunfullmäktige bifaller förslaget.

Hastighetsbegränsning och farthinder utanför Vikstaskolan

Medborgarförslag har inkommit om hastighetsbegränsning och hastighetssänkande åtgärder på Väg 698 utanför Vikstaskolan.

Förvaltningens föreslår att medborgarförslaget bifalls vad gäller ändring av föreskriven hastighet. Förvaltningen ser att behovet av framtida hastighetssänkande åtgärder på sträckan bäst hanteras inom förvaltningens löpande arbete, och att medborgarförslaget därför avslås i den del det gäller ytterligare hastighetssänkande åtgärder.

Beslut
 • Kommunfullmäktige beslutar att bifalla medborgarförslaget i den del det avser ändrad föreskriven hastighetsgräns enligt följande: Kommunen ska söka om att ändra de föreskrivna hastigheterna så att föreskriven högsta hastighet om 30 kilometer i timmen föreskrivs på väg 698 från överfarten över gång- och cykelviadukten till väg 715.
 • Kommunfullmäktige beslutar avslå medborgarförslaget i den del det avser farthinder och ytterligare hastighetssänkande åtgärder, eftersom att arbetet med att skapa tryggare trafiklösningar bör ske inom ramen för det löpande arbetet.

Kameraövervakning på Sannerudsskolan

Kommunfullmäktige beslutar att avslå medborgarförslaget, eftersom nyttan med kameraövervakning i nuläget inte anses väga tyngre än det integritetsingrepp som kameraövervakning medför.

Inkomna medborgarförslag som remitterades till kommunstyrelsen för beredning

 • Medborgarförslag om skatepark, rondell och bullervall
 • Medborgarförslag om farthinder, bredare trottoarer samt övergångsställe Nygatan
 • Medborgarförslag om vinterbad
 • Medborgarförslag om badplatser tillgängliga för personer med funktionsvariationer
 • Medborgarförslag om lekpark på Frykstahöjden.