Kommunfullmäktige 27 okt 2022

Arkivmaterial

Hand som håller i beslutsklubba, klar att klubba beslut.

Här är några beslut från kommunfullmäktiges sammanträde den 27 oktober. Det justerade protokollet med alla beslut hittar du på kil.se/protokoll från den 3 november.

Delårsrapport och ekonomisk prognos 2022

Kils kommuns delårsrapport är klar och helårsprognosen pekar på ett resultat på drygt 24,6 miljoner kronor. Det är 4,6 miljoner mer än det planerade resultatet.

Överskottet består till största del av ökade intäkter från skatter, och exploateringar till exempel försäljning av tomter på Lövenstrand och Viksta by.
Kils kommun uppfyller de finansiella målen och verksamhetsmålen och bedöms därför uppnå god ekonomisk hushållning vid årets slut.

– Trots ett bra resultat så har vi verksamheter, främst inom vård och omsorg, som kostar mer än vi budgeterat. Det i kombination med inflation, höjda räntor, energipriser och andra ökade kostnader gör att vi, både som privatpersoner och kommun, behöver arbeta smartare för att möta ekonomiska utmaningar från och med nu, säger Anders Johansson (S), kommunstyrelsens ordförande i Kils kommun.

– Glädjande är att de kommunala bolagens prognos pekar mot ett resultat på drygt 20 miljoner kronor, vilket är 5 miljoner kronor bättre än budgeterat, säger Kenneth Bengtsson (C), kommunstyrelsens vice ordförande.

Svar på medborgarförslag

Byggande av rondell i korsningen Väg 715 och Ravinvägen

Kommunfullmäktige bifaller förslaget då en trafikutredning kommer att utföras för det aktuella området.

Cykelväg mellan Kil - Forshaga och Kil – Skåre

Kommunfullmäktige bifaller förslaget då dialog förs mellan berörda parter.

Skatepark, rondell och bullervall

Kommunfullmäktige bifaller del av förslaget gällande rondell då en trafikutredning kommer att utföras för det aktuella området men avslår resterande delar i förslaget.

Farthinder, bredare trottoarer samt övergångsställe Nygatan vid Skogsgläntans förskola

Kommunfullmäktige bifaller del av förslaget gällande korsningen Nygatan/Sannerudsgatan då en utredning utförs när fartmätningarna är klara för att se om åtgärder behövs men avslår resterande delar i förslaget då farthinder prioriteras vid skolor och trafikfarliga övergångställen samt att trottoarer breddas i samband med VA- ledningsutbyten.

Vinterbad

Kommunfullmäktige bifaller medborgarförslaget om vinterbad genom att montera en badstege på befintlig brygga vid Fryksta gamla järnvägsstation.

Badplatser tillgängliga för personer med funktionsvariationer 

Kommunfullmäktige bifaller förslaget då Fryksta badplats i nuläget finns med i investeringsplanen för 2023.

Lekpark på Frykstahöjden

Förvaltningen kommer att starta en behovsutredning av kommunens lekparker och då kommer detta förslag att behandlas. Uppfattningen hos förvaltningen är att behovet av lekparker främst behövs i bostadsområden. Kommunfullmäktige bifaller förslaget och låter det ingå i kommande behovsutredning.

Nya medborgarförslag

Kommunfullmäktige skickade dessa medborgarförslag till kommunstyrelsen för beredning:

  • Medborgarförslag om ändring av hastighetsbegränsning vid Stenåsenskolan
  • Medborgarförslag om invändig och utvändig renovering av förskolorna på Stenåsen
  • Medborgarförslag om att rädda Runnevåls odlingsmark
  • Medborgarförslag om utveckling av bibliotekstorget
  • Medborgarförslag om utveckling av utemiljön på Gröna Torget
  • Medborgarförslag om installation av hiss Västra Torggatan 1