Kommunstyrelsen 5 mars 2024

Hand höjer beslutsklubba på sammanträde.

Här är några av besluten från kommunstyrelsens sammanträde den 5 mars 2024. Det justerade protokollet hittar du på kil.se/protokoll, preliminärt från och med den 12 mars.

Kommunstyrelsens beslut

Arrangemangsbidrag till konstrunda från föreningen Konstrundan Värmlands Hjärta

  1. Kommunstyrelsen beviljar föreningen Konstrundan Värmlands hjärta sökt bidrag, 20 000 kronor.
  2. Redovisning av arrangemanget ska ske senast 2 månader efter genomförandet.
  3. Kommunstyrelsen beslutar att finansiering sker via avsatta medel för arrangemang i budgeten för föreningsbidrag år 2024.

Ansökan om stöd till SSF Stöldskyddsföreningen om Grannsamverkan 2024–2025

Kommunstyrelsen beslutar att avslå ansökan från SSF Stöldskyddsföreningen om stöd till Grannsamverkan 2024–2025

Försäljning av fastigheten Bagaren 8, Storgatan 10

Kommunstyrelsen beslutar att sälja fastigheten Bagaren 8, Storgatan 10, för en köpeskilling som inte understiger fastighetens marknadsvärde. Marköverlåtelse för säkrare järnvägsövergång, fastigheterna Sannerud S:2 och Sannerud

Försäljning av verksamhetsmark, Sannerud 2:179

Kommunstyrelsen beslutar att överlåta ett markområde om cirka 700 kvadratmeter mark vid Kilslundvägens järnvägsövergång på Sannerud S:2 och Sannerud 1:436 till trafikverket, enligt bifogad kartskiss. Området överlåts vederlagsfritt

Försäljning av verksamhetsmark, Sannerud 2;179

Kommunstyrelsen säljer Sannerud 2:179 till ägaren av Sannerud 2:178, Everettson Schakt och Entreprenad AB för en köpeskilling av 103 620 kronor.

Förslag till kommunfullmäktige

Svar på medborgarförslag om bussresor (badbuss), hyra av bassängtid och instruktör i grannkommun

Förslag till nästa instans:

Kommunfullmäktige avslår medborgarförslaget då hyra av badbuss inte finns med i budget 2024.

Förslag om höjning av va-taxa 2024

Förslag till nästa instans:

Kommunfullmäktige beslutar att höja brukningsavgifterna i taxan för vattenförsörjning och avlopp (va) avseende fast avgift, bostadsenhetsavgift samt förbrukningsavgift med 11,5 % från och med 1 maj 2024.

Renhållningsföreskrifter för Kils kommun

Förslag till nästa instans:

Kommunfullmäktige beslutar att anta de nya renhållningsföreskrifterna och att de gäller från och med den 1 april 2024.

Förslag till ny avfallstaxa 2024

Förslag till nästa instans:

Kommunfullmäktige föreslås anta ny avfallstaxa för 2024. Den gäller från och med den 1 april 2024.