Kommunstyrelsen 6 december 2022

Arkivmaterial

Hand höjer beslutsklubba.

Här är några av besluten från kommunstyrelsens sammanträde den 6 december. Det justerade protokollet hittar du på kil.se/protokoll från och med den 13 december.

– Det ekonomiska läget blir allt tuffare. Yttre faktorer som inflation, högre räntor, mindre intäkter samt ökade pensions- och energikostnader gör att vi som kommun, likväl som många medborgare och företag, behöver minska kostnaderna genom energieffektiviseringar och andra åtgärder, säger Anders Johansson (S), kommunstyrelsens ordförande i Kils kommun.

Budget 2023

Förvaltningen har på uppdrag av beredningsutskottet tagit fram förslag till driftbudget och investeringar för 2023. Framtaget förslag ska för 2023 ge ett överskott på 850 tusen kronor (istället för 21 miljoner kronor) och investeringsbudgeten bli 27 miljoner kronor (istället för 50 miljoner kronor) – jämfört med hur planen såg ut i juni 2022.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

1. Kommunfullmäktige godkänner följande planeringsförutsättningar för 2023:

 • Ökade generella statsbidrag: 4 miljoner kronor
 • Elprisstöd: 3 miljoner kronor
 • Befolkning 2023: 12 123 invånare
 • Skattesats: 21,87 skattekronor
 • Lönekostnadsökning: 2 procent
 • Kostnadsuppräkning: 2,7 procent
 • Reserv till oförutsedda händelser: 7 245 000 kr
 • Internräntan: 1,5 procent

2. Kommunfullmäktige beslutar att minska budgeten för föreningsbidrag med 1 000 000 kronor till 3 298 000 kronor år 2023.

3. Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att se över hyresavtalet med KilArenas vänner och att ge fortsatt verksamhetsbidrag för att få till olika verksamheter i lokalerna.

4. Kommunfullmäktige beslutar att kommunen ska prioritera hårdare vad gäller vinterväghållningen, en besparing på ca 1 400 000 kronor.

5. Kommunfullmäktige beslutar att avveckla fixartjänsten på det sätt den utförs idag. Arbetet ska utföras som förebyggande arbete mot fallskador för målgruppen 69 +. Kommunfullmäktige anslår 75 000 kr till uppdraget och ger kommunstyrelsen uppdrag att ta fram riktlinjer för tjänsten.

6. Kommunfullmäktige beslutar att kommunens riktlinjer för biståndsbedömning ska revideras, för att öka möjligheterna att införa flera digitala hjälpmedel i stället för personella resurser.

7. Kommunfullmäktige uppdrar till Samhällsnytta i Kil AB att utreda alternativen likvidering och fusionering av ECG Arena AB.

8. Kommunfullmäktige beslutar att köra digitalskyltarna på riksväg 61 så länge de håller och därefter utreda kostnader för ersättning med plåtskyltar.

9. Kommunfullmäktige avsätter 7 miljoner 245 tusen kronor i driftbudgeten i en reserv till kommunstyrelsens förfogande.

10. Kommunfullmäktige godkänner driftbudgeten för 2023, med de förändringar som kommunstyrelsen föreslagit, enligt bilaga 1.

11. Kommunfullmäktige godkänner resultat- och balansbudget för 2023 samt plan för 2024-2025 enligt bilaga 2, med kommunstyrelsens föreslagna ändring att resultatmålet för 2023 sätts till 0,1 % och för 2024-2025 till 2,6 % årligen.

Strategisk plan 2023-2026

Den strategiska planen är politikens styrdokument för vad Kils kommun ska åstadkomma under perioden 2023 till 2026. Planen har fyra perspektiv; ekonomi, medborgare, medarbetare och hållbar utveckling. Det ekonomiska perspektivet är överordnat övriga perspektiv. Varje perspektiv har en målbild med strategiska mål och strategier som gäller under mandatperioden.
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige godkänner den strategiska planen för 2023-2026.

Energieffektiviseringar

Kommunstyrelsen beslutade om följande energieffektiviseringar

 • 30 procent av gatubelysningen ska släckas och hänsyn ska tas till trafiksäkerhet och trygghet.
 • Belysningen för elljusspåren på Frykstahöjden och Blankeberg släcks klockan 21.00 istället för klockan 23.00
 • Kils slalomklubb får under 2023 använda 80 000 kronor av Kils kommuns budgeterade medel till snöläggning. Om Slalomklubben vill lägga mer snö än så får föreningen ta merkostnaderna.
 • Kils ishalls isaggregat ska stängas av den 13 mars.
Förvaltningens kommentar:

Förvaltningen håller just nu på att ta fram en plan för hur det praktiskt ska gå till med gatubelysningen och återkommer med information när planen är klar. Information till berörda föreningar är påbörjad och ett informationsmöte med slalomklubben är inbokat.

Tillförordnad kommundirektör

Kommundirektör Jan-Olov Ragnarsson går i pension och avslutar sin anställning den 31 december 2022. Till dess att en ny kommundirektör tillträtt behöver en tillförordnad kommundirektör utses.

Kommunstyrelsen beslutar att biträdande kommundirektör Sigbrith Martinsson blir tillförordnad kommundirektör till dess att en ny kommundirektör tillträtt.

Svar på medborgarförslag

Tömningsplats latrin

Förslagsställaren föreslår att kommunen ska anordna en tömningsplats av gråvatten samt möjlighet att fylla på sitt färskvatten vid Kils reningsverk.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att bifalla medborgarförslag då gråvatten hanteras i kommande genomförandeplaner.

Hålla ishallen öppen varje dag för allmänhetens åkning

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå medborgarförslaget men uppdrar till förvaltningen att arbeta aktivt med föreningslivet och skapa tider för allmänhetens åkning på icke utnyttjade tider inom nyttjanderättsavtalet.

Ändring av hastighetsbegränsningen vid Stenåsenskolan

Ett medborgarförslag har inkommit som föreslår att betongfundament som står utplacerade utmed Stenåsenvägen ska plockas bort då de står i vägen, stör trafikrytmen, bidrar till onödiga start/stopp och försvårar vinterväghållningen.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå medborgarförslaget då betongfundamenten är bortplockade.

Invändig och utvändig renovering av förskolorna på Stenåsen

Ett medborgarförslag har inkommit som anger att Stenåsens förskolelokaler, Norrgården och Sörgården samt dess utemiljö behöver renoveras. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå medborgarförslaget då objekt med större betydande renoveringsbehov kommer att prioriteras under 2023.