Kommunstyrelsen 7 december 2021

Arkivmaterial

Hand lyfter klubba för beslut.

Här är några beslut från kommunstyrelsen sammanträde den 7 december. Det justerade protokollet kan du läsa på kil.se/protokoll från och med 13 december.

Belysning utemiljö och arbeten VA 

Kommunstyrelsen gav förvaltningen igångsättningstillstånd för belysning utemiljö, VA (vatten och avloppsarbeten) Gravendalsvägen till Skogsvägen samt vatten och avloppsarbeten på Skogsvägen.

VA Skogsvägen

När det gäller VA-arbeten på Skogsvägen så är det ett stort projekt som är lämpligt att dela upp på flera år eftersom arbetet bör ske vintertid för att minimera att dagvatten belastar ledningarna. Kommunen planerar att utföra projektering under våren 2022 för att starta etapp 1 i november 2022. Bedömningen är att projektet tar tre vintrar att genomföra. Projekteringen ska visa om vi kan minska gatusektionen till förmån för en ny gång- och cykelväg.

Belysning utemiljö

Kils kommun har cirka 4 000 belysningspunkter längs gator och parker. Ungefär 10 procent av dessa har idag LED armaturer. Under 2021 så har vi konverterat nästan 400 belysningsarmaturer till LED. Det är en långsiktig investering och utbytet beräknas ta cirka 10 år. Under mitten av mars till slutet av augusti 2022 arbetar vi med belysningen längs blåmarkerade gator i kartan nedan.

KS_2021_454-Karta beslysningutbyte till led_webb.jpg

De blåmarkerade gatorna kommer att få ledbelysning under 2022. Klicka här för större karta i pdf

Medborgarförslag bifall

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att bifalla tre medborgarförslag, delvis eller i sin helhet, med följande resultat.

  • Grillplats vid grusplanen på Mons Backe.
  • Asfaltering av yta vid Blomstervägen 2 för året runt aktiviteter kan ske först när huvudvattenledning och spillvattenledning på aktuell plats ska bytas.
  • Sommarjobb för ungdomar med att rensa bort invasiva växter i kommunen.

Medborgarförslag avslag

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå följande medborgarförslag.

Bord och bänkar samt utegym på Gröna torget

Bord och bänkar är utplacerade på Gröna torget och arbete med utegym är påbörjat på Sannerudsvallen. Förslagsställaren är kontaktad och nöjd med svaret.

Åtgärder på vallen längs Skrivarens väg

Medborgarförslaget avslås med följande motivering: Några större åtgärder bör inte utföras just nu eftersom kommunen i det pågående översiktsplanearbetet utreder hur infarterna från väg 61 kan utformas. En urgallring kan utföras längs med Skrivarens väg om alla fastighetsägare är skriftligt eniga om detta.