Kommunstyrelsen den 12 september

Arkivmaterial

Hand höjer klubba för beslut.

Här är några av besluten från kommunstyrelsens sammanträde den 12 juni. Det justerade protokollet hittar du på kil.se/protokoll, preliminärt från och med den 19 juni.

Beslut

Prislappsmodellen

Kommunsektorn står inför större utmaningar än på många år: en ökad andel äldre, brist på arbetskraft med efterfrågad kompetens, ökande sociala klyftor, förändrad demografi, orolig omvärld med kraftig inflation med mera. Dessa förutsättningar innebär fortsatta behov av prioriteringar och effektiviseringar för en ekonomi i balans och god ekonomisk hushållning. Ekonomi i balans börjar med en budget i balans.

Sveriges kommuner och regioner (SKR) erbjuder kommuner att ha möjlighet delta i ett projekt där målet är att genomföra en budgetprocess som utgår från en resursfördelningsmodell baserad på verksamheters prislappar. Projektet drivs under ett år. Syftet med projektet är att ge politik och verksamhet förutsättningar för en långsiktigt hållbar ekonomi. Kommunen har fått besked från SKR att ett projekt kommer att genomföras till vilket, förutom Kil, kommunerna Eda, Grums, Mark, Säter, Tierp och Åmål anmält sitt intresse. För att delta krävs kommunstyrelsebeslut med intresseanmälan före september månads utgång.

Kommunstyrelsen beslutar att Kils kommun ska delta i projektet ”Resursfördelning baserad på prislappar – projekt för utvecklad budgetprocess”, och att kostnaden på 125 000 kronor finansieras i budget för 2024.

Förslag till kommunfullmäktige

Nytt särskilt boende - byggnation och finansiering

Under 2023 har arbetet med planering och projektering av nytt särskilt boende pågått. Den tidigare framtagna och beslutade programhandlingen är delvis reviderad och en ny ekonomisk kalkyl är framtagen. Jämfört med tidigare är den utökad med 49 miljoner kronor. Anledningarna är större byggyta och kraftig kostnadsökning på byggmaterial. Den beräknade utgiften för byggnationen, 309 miljoner kronor, behöver finansieras genom nyupplåning.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige

  1. Att ett nytt särskilt boende ska uppföras utifrån programhandling daterad 2023-04-28.
  2. Att fastställa utgiftsramen för byggnationen till 309 miljoner kronor.
  3. Att utgiften, 309 miljoner kronor, finansieras genom upptagande av lån.
  4. Att utgiften för inventarier tas upp i investeringsbudgeten för det år anskaffning ska ske.
  5. Att driftkostnader och intäkter som projektet ger upphov till budgeteras de år de förväntas uppstå

Svar på medborgarförslag

Ny gång- och cykelväg mellan Stenåsen och Dalliden

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå medborgarförslaget. Vid en framtida exploatering kommer trafikutredningen ligga till grund för trafikplanering som också kommer beröra gång- och cykelväg mellan västra och östra Stenåsen

Sittplatser vid Frykens södra strand

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att medborgarförslaget anses besvarat då helhetssyn över områdena runt nedre Fryken och prioritering gällande kommande års investeringar behöver göras innan beslut tas.

Gatubelysning i Fagerås

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå medborgarförslag med hänvisning till att kommunstyrelsen har tagit beslut om att släcka 30 procent av gatubelysningen för att minska energiförbrukningen.

Hundrastgård i Fagerås

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå medborgarförslaget då förutsättningen för området inte är färdigprojekterat utifrån uppförande av ny förskola.

Möjlighet för allmänheten att åka med skolbussarna

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige lämnar följande svar på medborgarförslaget:

”Kils kommun är positiva till möjligheten för allmänheten att åka med skolbussarna. Det är dock inte Kils kommun utan Region Värmland och Värmlandstrafik som äger frågan. Det pågår idag ett pilotprojekt (”Mixtrafik”) som innebär att allmänheten kan boka plats på vissa skolbussturer. Medborgarförslaget anses därmed besvarat.”