Patientsäkerhets-berättelse 2022

Arkivmaterial

En person håller i en äldre persons hand.

Läkemedelsavvikelserna i hemtjänsten har minskat med 30 procent. 2022 års patientsäkerhetsberättelse visar också att Kils kommun ger en god vård vid livets slutskede.

Varje år ska vårdgivare göra en patientsäkerhetsberättelse. Den ska öppet redovisa strategier, mål och resultat av arbetet med att förbättra patientsäkerheten. 

2022 års patientsäkerhetsberättelse visar bland annat att Kils kommun ger en god vård vid livets slutskede. Vi kan också se att läkemedelsavvikelserna i hemtjänsten minskat med 30 procent. 

Samtidigt ökar antalet fallskador, andelen fall utan skada samt frakturer vilket är bekymmersamt.

Covid-19

Även 2022 präglades av covid-19 med utbrott i flera verksamheter. Det har påverkat det förebyggande arbetet och gjort att mål inte är uppnådda i samma omfattning som tidigare år.

En stor del av arbetet för sjuksköterskor har även handlat om vaccinering. En god samverkan med Region Värmland kring covid-19 har gjort att rutiner är framtagna vilket påverkat patientsäkerheten positivt. 

Här kan du ta del av hela patientsäkerhetsberättelsen.