Tufft ekonomiskt läge 2024 - utgifterna ökar mer än intäkterna

Illustration där utgiferna är större än inkomsterna. Ett utropstecken med en liten spargris som det står intäkter på inuti en större spargris som det står utgifter på.

Den ekonomiska prognosen för Kils kommun pekar, liksom för många andra kommuner, på underskott för åren 2023 och 2024. Kommunens utgifter har ökat mer än inkomsterna. Därför behöver Kils kommun minska sina kostnader under nästa år.

Prognosen för 2023 är minus 26 miljoner kronor och för 2024 minus 41 miljoner kronor.

– Jag tror de flesta märkt av konjunkturens negativa påverkan. Det är många som har behövt minska sina utgifter och se över sina kostnader. Konjunkturen påverkar även kommunen. Trots att vi ökar budgeten med 68 miljoner kronor så räcker det inte för att täcka våra utgifter. Därför behöver vi minska våra kostnader för att klara ekonomin för 2024, säger Anders Johansson, kommunstyrelsens ordförande.

Minskat underskott 2024 tack vare skattehöjning

Kommunfullmäktige har beslutat att höja skatten för 2024. Det ger ett tillskott på 14 miljoner kronor. Det tillskottet och övriga intäkter och bidrag som kommunen får är den summa pengar (budget 2024) som ska räcka till 2024 års verksamheter.

Kostnaderna för 2024 är högre än de pengar kommunen har. Därför behöver Kils kommuns verksamheter minska sina kostnader med 27 miljoner kronor under 2024.  

Budget 2024

Kommunstyrelsen tog den 30 november beslut om vilket förslag till budget 2024 som de lämnar vidare till kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige tar därefter ställning till kommunstyrelsens förslag och beslutar om budget 2024 den 19 december.

– När kommunfullmäktige har beslutat budget 2024 så vet vi hur mycket pengar förvaltningen får, vilka prioriteringar som gäller och hur mycket respektive verksamhet måste minska sina kostnader med. Det är nu viktigt att de får tid att jobba med förankring, åtgärder och kommunikation inom sin verksamhet. Jag räknar med att vi kan berätta mer för fler tidigast i början av 2024, säger Ola Mossberg, kommundirektör i Kils kommun.

Politiken beslutar vad och förvaltningen hur

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att budgeten för Kils kommuns verksamheter ska vara 894 miljoner 307 tusen kronor år 2024. Budgeten är fördelad till åtta verksamhetsblock.

I texten nedan framgår vilken summa varje verksamhetsblock föreslås få (det som kommunfullmäktige ska ta ställning till den 19 december) och vilken kostnadsminskning som förvaltningen tror sig behöva göra efter beslut (punktlistorna) för att kommunen ska gå plus minus noll 2024.

Politisk verksamhet föreslås få ett anslag på 12 miljoner 934 tusen kronor

Infrastruktur och skydd föreslås få 52 miljoner 123 tusen kronor och behöver minska sina kostnader med 2,4 miljoner kronor.

Förvaltningens troliga åtgärder för att klara budget:

 • Minskad kostnad för konsulter och andra administrativa tjänster
 • Lägre anslag till trafikbelysning
 • Lägre driftbidrag för enskilda vägar
 • Minskning av reparation och underhåll av gator och vägar

Fritid och kultur föreslås få 34 miljoner 31 tusen kronor  och behöver minska sina kostnader med 1 miljon kronor.

Förvaltningens troliga åtgärder för att klara budget:

 • Lägre driftkostnader fritidsanläggningar
 • Minskat anslag till fritidsgård

Pedagogisk verksamhet föreslås få 392 miljoner 749 tusen kronor och behöver minska sina kostnader med 8,7 miljoner kronor.

Förvaltningens troliga åtgärder för att klara budget:

 • Sänkt barnpeng, vilket medför att kostnader för personal och inventarier inom förskolan behöver minska
 • Sänkt elevpeng, vilket medför att kostnader för personal, inventarier och IT-utrustning inom grundskolan behöver minska
 • ”Toleransprojektet” genomförs inte under 2024
 • Minskning av personal inom gymnasieskolan

Vård och omsorg föreslås få 348 miljoner 425 tusen kronor och behöver minska sina kostnader med 12 miljoner 450 tusen kronor.

Förvaltningens troliga åtgärder för att klara budget:

 • Minskade kostnader för välfärdsteknik
 • Minskning av kostnader för planering
 • Minskning av kostnader för personal inom LSS
 • Minskad personaltäthet inom särskilt boende
 • Minskning av kostnader för förebyggande insatser
 • Lägre kostnader för skyddsutrustning
 • Tydlig vägledning för kringtid inom hemtjänsten
 • Effektivisering av insatser inom hemtjänst till följd av införande av ny teknik och mer effektiv planering (digitala lås)
 • Minskad kostnad för ekonomiskt bistånd

Särskilt riktade insatser föreslås få ett anslag på 8 miljoner 427 tusen kronor och behöver minska sina kostnader med drygt 1 miljon kronor.

Förvaltningens troliga åtgärder för att klara budget:

 • Högre statsbidrag för mottagande enligt massflyktsdirektivet
 • Minskade kostnader för flyktingmottagning
 • Minskning av kostnader för arbetsmarknadsåtgärder

Affärsverksamhet föreslås få ett anslag på 905 tusen kronor.

Lednings- och verksamhetsstöd föreslås få ett anslag på 44 miljoner 713 tusen kronor och behöver minska sina kostnader med 1,5 miljoner kronor.

Förvaltningens troliga åtgärder för att klara budget:

 • Minskning av kostnader för administrativa tjänster

– Det är först när kommunfullmäktige har tagit beslut som vi vet vilken budget som våra verksamheter ska utgå ifrån för att planera åtgärder och minska sina kostnader. När de har gjort det, tidigast i början av 2024, kommer vi att kunna berätta mer och svara på detaljfrågor om vad det ena eller andra innebär, säger Ola Mossberg, kommundirektör i Kils kommun.