Kommunfullmäktige 22 feb 2024

Hand höjer klubba för beslut.

Här är några av besluten från kommunfullmäktiges sammanträde den 22 februari 2024. Det justerade protokollet hittar du på kil.se/protokoll, preliminärt från och med den 4 mars.

Förslag till nytt samverkanssystem för gymnasie- och vuxenutbildning

Kommunfullmäktige beslutar att:

  1. Kils kommun godkänner förslaget till samverkansstruktur för gymnasie- och vuxenutbildning i Värmland.
  2. Kils kommun tecknar primärt samverkansavtal (enligt bilaga) med Karlstads kommun, Hammarö kommun, Forshaga kommun samt Grums kommun.
  3. Kils kommun tecknar sekundärt samverkansavtal (enligt bilaga) med samtliga kommuner i Värmlands län

Medborgarförslag

Inkomna medborgarförslag

Ett medborgarförslag om busslinjer alternativt cykel- och gångväg längs med Apertin/Illberg in till centrala Kil remitterades till kommunstyrelsen för beredning.

Svar på medborgarförslag

Kommunfullmäktige beslutade att avslå följande medborgarförslag;

Öppna Smedenbadets rehabiliteringsbassäng

Kommunfullmäktige avslår medborgarförslaget då kommunstyrelsen beslutade den 30 november att planerad ombyggnation av badet vid Smeden ska pausas.

Upprättande av grillplats vid pulkabacken vid Sockenvägen i Fagerås

Kommunfullmäktige avslår medborgarförslaget då investering i denna omfattning inte finns i investeringsbudget 2024, plan 2025–2028.

Ta bort sly från en backe i skogen vid Kilslund för att kunna åka pulka i vinter

Kommunfullmäktige avslår medborgarförslaget då föryngring och avverkning vid Kilslund kommer ske under 2025 i enlighet med skogsbruksplanen.

Ny sträckning av gång- och cykelväg mellan Broddvägen och Lersättersvägen

Kommunfullmäktige avslår medborgarförslaget då investeringar i denna omfattning inte finns i investeringsbudget 2024, plan 2025–2028.

Besparing som inte drabbar kommuninvånare

Kommunfullmäktige avslår medborgarförslaget om en besparing som inte drabbar kommuninvånare, det vill säga att inte genomföra den beslutade projekteringen och försäljningen av verksamhetstomter på Runnevål. Motiveringen är att det är positivt för Kils kommuns medborgare att det finns planlagd och byggklar verksamhetsmark för företag att etablera sig på samt att full kostnadstäckning gäller för försäljning av marken.

Rädda Toleransprojektet

Kommunfullmäktige besvarar medborgarförslaget enligt följande: Förvaltningen ser nu att det är möjligt att genomföra delar av Toleransprojektet under 2024 trots en utmanande ekonomi och då det är tidigt i processen fortsätter ansvarig rektor att utreda på vilken nivå genomförandet kan ske utifrån ekonomiska möjligheter.