Kommunfullmäktige 23 mars 2023

Arkivmaterial

Hand höjer klubba för beslut.

Här är några av besluten från kommunfullmäktiges sammanträde den 23 mars. Det justerade protokollet hittar du på kil.se/protokoll, från och med den 30 mars.

Översiktsplan för Kils kommun

Översiktsplanen innehåller en utvecklingsstrategi och redovisar grunddragen i hur mark- och vattenområden är tänkta att användas samt ger vägledning för hur den redan bebyggda miljön ska användas, utvecklas och bevaras.

Beslut: Kommunfullmäktige antar ny översiktsplan för Kils kommun
enligt PBL 3 kap. 19 §.

Höjning VA-taxan

Kommunens verksamhet avseende vattenförsörjning och avlopp (va) finansieras via de avgifter som kunderna betalar till kommunen. Möjligheten att ta ut avgift regleras i lagen om allmänna vattentjänster (2006:412).
Avgifterna får inte överskrida kostnaderna och ska fördelas skäligt och rättvist.
Inför 2023 kommer va-verksamheten få ökade kostnader för bland annat reparationer och underhåll, material, entreprenad, el och konsulttjänster vilket gör att avgifterna för vattenförsörjning och avlopp behöver höjas. Kils kommun reglerar årligen brukningsavgifterna utifrån förändring i Konsumentprisindex, KPI. Senast avgiften höjdes var 1 januari 2022.

Förvaltningen föreslår en höjning av brukningsavgifterna i va-taxan med 11,5 procent från och med 1 maj 2023. En höjning med 11,5 procent innebär en kostnadsökning för en vanlig villa på 424 kronor per år.

Beslut: Kommunfullmäktige beslutar att höja brukningsavgifterna i taxan för vattenförsörjning och avlopp (va) med 11,5 procent från och med 1 maj 2023.

Utökning av VA-verksamhetsområde

Kommunen har sett över möjligheterna att bygga ut den kommunala VA-anläggningen öster om Fryken, då det finns ett uttalat behov av kommunalt VA. Dels utifrån att det idag finns anläggningar som brister i kvalité, dels genom att nya bostadsområden pekats ut i fördjupad översiktsplan för Nedre Fryken (föp nedre Fryken).

Då sjöledningen redan finns på plats, och dess kapacitet är utredd föreslår förvaltningen att utbyggnaden av VA öster om Fryken börjar genom påkopplingsledning till BN9. Detta möjliggör även för golfbana att ansluta sig till den kommunala VA-anläggningen. Då exploateringen av BN9 ännu inte påbörjats förordar förvaltningen att utökningen av kommunalt VA-verksamhetsområde sker stegvis.

Beslut: Kommunfullmäktige beslutar om nytt verksamhetsområde för VA i enlighet med bilagd karta.

Svar på medborgarförslag

Wall of kindness

Medborgarförslag om att skapa en ”Wall of kindness” har inkommit. Förslagsställaren menar att kommunen ska upplåta en väggyta inne på stationshuset där kläder kan skänkas av de som har över, och tas av de som behöver. Att driva en Wall of kindness ligger utanför den egentliga kommunala befogenheten. Det är typiskt sett en verksamhet som brukar skötas ideellt. I Kil finns en likartad verksamhet som sköts genom Svenska kyrkan.

Beslut: Kommunfullmäktige avslår förslaget, eftersom driften av väggen faller utanför den kommunala kompetensen och likartad verksamhet redan drivs ideellt inom kommunen.

Rädda Runnevåls odlingsmark

Ett medborgarförslag om att rädda Runnevåls odlingsmark har inkommit.
Beslut: Kommunfullmäktige avslår medborgarförslaget.

Utredning om möjligheter till återvätning med anledning av utdikningar och sjösänkningar

Förslagsställare anger att historiska utdikningar och sjösänkningarna i vår natur har påverkat både artrikedom och klimat negativt. Marken används inte längre för sitt ursprungliga ändamål och att till exempel återväta en utdikad våtmark skulle vara en effektiv åtgärd för att sänka våra utsläpp av växthusgaser. Förslagsställaren föreslår därför om utredning av möjligheter till återvätning av områden som berörts av sjösänkningar och utdikningar i Kils kommun.

Beslut: Kommunfullmäktige bifaller medborgarförslaget. Förslaget tas vidare i den långsiktiga planeringen av naturvårdsåtgärder samt i arbetet med kommunens Klimatplan.

Inkomna medborgarförslag

Kommunfullmäktige beslutade att lämna dessa medborgarförslag till kommunstyrelsen för beredning:

  • Medborgarförslag om att minska genomfartstrafik på Frej Alsterlinds väg
  • Medborgarförslag om bänk på Stenåsen
  • Medborgarförslag om vindskydd och grillplatser vid Klacksjön och Fryksta badplats
  • Medborgarförslag om ny gång- och cykelväg mellan Stenåsen och Dalliden
  • Medborgarförslag om renovering av undergången/tunneln utmed gångbanan ner mot Fryken