Kommunfullmäktige 28 sep 2023

Arkivmaterial

Hand höjer klubba för beslut vid sammanträde.

Här är några av besluten från kommunfullmäktiges sammanträde den 28 september. Det justerade protokollet hittar du på kil.se/protokoll, preliminärt från och med den 5 oktober.

Nytt särskilt boende - byggnation och finansiering

Under 2023 har arbetet med planering och projektering av nytt särskilt boende pågått. Den tidigare framtagna och beslutade programhandlingen är delvis reviderad och en ny ekonomisk kalkyl är framtagen. Jämfört med tidigare är den utökad med 49 miljoner kronor. Anledningarna är större byggyta och kraftig kostnadsökning på byggmaterial. Den beräknade utgiften för byggnationen, 309 miljoner kronor, behöver finansieras genom nyupplåning.

Kommunfullmäktige beslutar

 • Att ett nytt särskilt boende ska uppföras utifrån programhandling daterad 2023-04-28.
 • Att fastställa utgiftsramen för byggnationen till 309 miljoner kronor.
 • Att utgiften, 309 miljoner kronor, finansieras genom upptagande av lån.
 • Att utgiften för inventarier tas upp i investeringsbudgeten för det år anskaffning ska ske.
 • Att driftkostnader och intäkter som projektet ger upphov till budgeteras de år de förväntas uppstå

Svar på medborgarförslag

Ny gång- och cykelväg mellan Stenåsen och Dalliden

Kommunfullmäktige beslutar att avslå medborgarförslaget. Vid en framtida exploatering kommer trafikutredningen ligga till grund för trafikplanering som också kommer beröra gång- och cykelväg mellan västra och östra Stenåsen

Sittplatser vid Frykens södra strand

Kommunfullmäktige beslutar att medborgarförslaget anses besvarat då helhetssyn över områdena runt nedre Fryken och prioritering gällande kommande års investeringar behöver göras innan beslut tas.

Gatubelysning i Fagerås

Kommunfullmäktige avslår medborgarförslag med hänvisning till att kommunstyrelsen har tagit beslut om att släcka 30 procent av gatubelysningen för att minska energiförbrukningen.

Hundrastgård i Fagerås

Kommunfullmäktige beslutar att avslå medborgarförslaget då förutsättningen för området inte är färdigprojekterat utifrån uppförande av ny förskola.
Möjlighet för allmänheten att åka med skolbussarna

Kommunfullmäktige lämnar följande svar på medborgarförslaget:

”Kils kommun är positiva till möjligheten för allmänheten att åka med skolbussarna. Det är dock inte Kils kommun utan Region Värmland och Värmlandstrafik som äger frågan. Det pågår idag ett pilotprojekt (”Mixtrafik”) som innebär att allmänheten kan boka plats på vissa skolbussturer. Medborgarförslaget anses därmed besvarat.”

Inkomna medborgarförslag

Följande medborgarförslag lämnades till kommunstyrelsen för beredning

 • Medborgarförslag om gatubelysning i Renstad
 • Medborgarförslag om ny anslutningsväg från väg 715 till gamla Karlslund
 • Medborgarförslag om utveckling av lekparken på västra Karlslund
 • Medborgarförslag om soptunnor i Högboda
 • Medborgarförslag om strålkastare och kameraövervakning på Gröna torget
 • Medborgarförslag om skejtpark
 • Medborgarförslag om skatepark
 • Medborgarförslag om cykel/skatebana vid fotbollsplanen/hockeyrinken i Högboda
 • Medborgarförslag om skatepark på Dalliden