Kommunstyrelsen 10 okt 2023

Arkivmaterial

Hand höjer klubba för beslut.

Här är några av besluten från kommunstyrelsens sammanträde den 10 oktober 2023. Det justerade protokollet hittar du på kil.se/protokoll, preliminärt från och med den 17 oktober.

Kommunstyrelsen beslut

Kommunstyrelsen fick en delrapport från förvaltningen om möjligheter att utveckla kulturhuset KilArena till ett seniorernas och ungdomens hus eller motsvarande. 

Kommunstyrelsen har tagit del av förvaltningens information och ger fortsatt uppdrag:

  • Fortsätt dialogen med pensionärs- och reumatikerföreningen. Det är viktigt att lyfta kommunfullmäktiges beslut att all samordning faktiskt innebär att lokaler också ingår i samordningen. Att föreningarna kan boka de lokaler som är bokningsbara.
  • Det är av största vikt att vi nyttjar de lokaler vi har på bästa sätt. Kulturhuset KilArena bör nyttjas till kultur, olika föreningar, ungdomar och annan mötesverksamhet.
  • Kommunstyrelsen vill bredda uppdraget genom att förvaltningen pratar med andra som kan ha nytta av lokalerna, till exempel bilburen ungdom, modelljärnvägsklubben eller bouleklubben som idag tvingas åka till annan kommun vintertid.
  • Återredovisning till kommunstyrelsen ska ske senast i februari 2024.

Kommunstyrelsen förslag till kommunfullmäktige

Delårsrapport

Den ekonomiska prognosen (31 augusti 2023) pekar på att kommunen inte uppnår det lagstadgade balanskravet under 2023. Ett underskott vid årets slut ska enligt kommunallagen återställas inom tre år. 

  • Prognosen för de kommunala verksamheterna pekar på ett underskott på 25,5 miljoner kronor.
  • Den ekonomiska prognosen för de kommunala bolagen visar ett positivt resultat på 13,5 miljoner kronor.

Kommunstyrelsen beslutar att överlämna delårsrapporten till kommunfullmäktige.

Skattesats 2024

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att höja skatten med 48 öre per skattekrona, vilket ger en skattesats på 22,35 (nuvarande skattesats 21,87).