Kommunstyrelsen 5 dec 2023

Hand höjer klubba för beslut vid sammanträde.

Här är några av besluten från kommunstyrelsens sammanträde 5 december 2023. Det justerade protokollet hittar du på kil.se/protokoll, preliminärt från och med den 12 december.

Kommunstyrelsens beslut

Internkontrollplan 2024

Beslutet innehåller bland annat kontrollåtgärder gällande lägesrapport från kommundirektören, uppföljning av verksamhetsplan, delårsrapport och årsredovisning samt fördjupningar av specifika delar tillhörande de övergripande perspektiven i Kils kommuns strategiska plan. Taxor och avgifter ska ha full kostnadstäckning, dock till konkurrenskraftig nivå. Vid framtagande av nya taxor och avgifter ska jämförelser med andra göras.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Medborgarförslag

Förslag till bifall

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att bifalla medborgarförslag om cykelväg utmed Skogsvägen under förutsättning att projekt VA sanering Skogsvägen fortlöper som planerat. Anläggande av gång- och cykelväg kommer då ske under år 2025 och 2026.

Förslag till avslag

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige att avslå följande medborgarförslag med motiveringen att det inte finns utrymme för investeringar i denna omfattning i  investeringsbudget 2024, plan 2025–2028

  • Tre olika förslag om skateparker i kommunen.
  • Cykel/skatebana vid fotbollsplanen/hockeyrinken i Högboda.
  • Ny anslutningsväg från väg 715 till gamla Karlslund.
  • Grillplats vid pulkabacken på Sockenvägen i Fagerås.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå dessa medborgarförslag med följande motiveringar:

  • Gatubelysning i Renstad. Motivering: Avslag eftersom 30 procent av gatubelysningen i Kils kommun ska vara släckt. Ur trygghets- och säkerhetsaspekt är det inte lämpligt att släcka all gatubelysning nattetid.
  • Utveckling av lekparken på västra Karlslund. Motivering: Avverkning av trädet är inte i enlighet med skogsbruksplanen. Nyplantering av träd utförs efter avverkning, blommor planteras vid strategiska platser i kommunen och sittbänk och bord finns redan utplacerade vid lekparken.
  • Soptunnor i Högboda. Motivering: förvaltningen kommer göra en översyn av placering av befintliga soptunnor och flytta dem om så behövs.
  • Strålkastare och kameraövervakning på Gröna torget. Motivering: Förvaltningen har extra kontroller vid Gröna torget vilket gett minskad skadegörelse. Kils kommun kan från den 1 februari 2024 avropa väktare för extra bevakning och rondering vid platser som är utsatta för skadegörelse.
  • Parkeringen vid tågstationen. Motivering: Näringslivet har intresse av exploatering av utpekad plats.
Förslag att medborgarförslaget är besvarat

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att nedanstående medborgarförslag är besvarat i avvaktan på en eventuell framtida kommungränsflytt som i så fall innebär en översyn av översiktsplanen och att det i samband med det kan det bli aktuellt med ny detaljplan i området.

  • Ändring av detaljplan för sydöstra delen av Kils samhälle.