Kommunstyrelsen 7 mars 2023

Arkivmaterial

Hand höjer träklubba för beslut.

Här är några av besluten från kommunstyrelsens sammanträde den 7 mars. Det justerade protokollet hittar du på kil.se/protokoll, preliminärt från och med den 14 mars.

Kommunstyrelsens beslut

Badet på Smeden

Badet vid seniorboendet Smeden har stora renoveringsbehov till en hög kostnad, för att få full kostnadstäckning kommer det bli orimliga höjningar av både tim- och terminskostnaden. Kommunstyrelsens ekonomi- och beredningsutskott behandlade ärendet den 20 februari. Vid mötet gjorde utskottet ett studiebesök på badet.

Kommunstyrelsen beslutar att utveckla verksamheten på Smedenbadet samt se över taxan.

Fixartjänst

Förvaltningen har tagit fram förslag på nya riktlinjer för fixartjänst enligt bilaga. Förvaltningen föreslår att fixartjänst framöver ska utföra sådant som kan minimera fallrisker. Fixartjänst ska inte erbjuda sophantering, trädgårdstjänster, städ, fönsterputs, tvätt eller sysslor som kräver yrkeskunniga hantverkare.

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna förslag till riktlinjer för fixartjänst enligt bilaga. Riktlinjerna börjar att gälla från och med 2023-05-01.

Seniorernas hus

Förvaltningen har på kommunstyrelsens uppdrag gjort en fördjupad utredning med lokalbehovsanalys samt förslag. 

Förvaltningen har haft möte med de aktuella föreningarnas ordförande för att klargöra behovsbilden. Utifrån detta framkom att behovet kan lösas med finansiering av hyra för redan existerande lokaler, motsvarande en årskostnad om cirka 165 000 kronor.

På längre sikt så kan andra lösningar vara tänkbara utifrån förändrade behov och/eller ambitionsnivåer. Dessa lösningar är dock beroende på utfallet av pågående förhandlingar och planeringsarbeten.

Kommunstyrelsen beslutar att finansiera föreslagen lösning för hyreskostnader med 124 000 kr ur kommunstyrelsens strategiska reserv. Kommunstyrelsen uppdrar till förvaltningen att utreda en lösning på längre sikt avseende möjligheten vid KilArena inordna en fritidsgård alternativt ungdomens hus och ett Seniorernas hus. Samt utreda möjligheter till lämpliga aktiviteter som kan utövas i lokalerna tillsammans med de som skall utnyttja lokalerna både unga och äldre men även personer med funktionsvariationer. Uppdraget innefattar även transport som till exempel möjligheten till anropsstyrd kollektivtrafik. Delredovisning gör till kommunstyrelsens sammanträde i oktober 2023.

Anställning av kommundirektör

Kommunstyrelsen beslutade om ny kommundirektör på sammanträdet den 7 mars. Ny kommundirektör blir Ola Mossberg, Värmskog.
– Ola Mossberg svarar upp mot vår kravprofil och kommer att bidra till en fortsatt positiv utveckling av Kils kommun, säger Anders Johansson (S), kommunstyrelsens ordförande i Kils kommun.
Ola Mossberg är just nu VD för Kils Energi, Kils återvinning samt Kils stadsnät och har tidigare bland annat varit elnätschef på Teknik i väst i Arvika och Eda.

Kommunstyrelsen förslag till kommunfullmäktige

Svar på medborgarförslag

Wall of kindness

Medborgarförslag om att skapa en ”Wall of kindness” har inkommit. Förslagsställaren menar att kommunen ska upplåta en väggyta inne på stationshuset där kläder kan skänkas av de som har över, och tas av de som behöver. Att driva en Wall of kindness ligger utanför den egentliga kommunala befogenheten. Det är typiskt sett en verksamhet som brukar skötas ideellt. I Kil finns en likartad verksamhet som sköts genom Svenska kyrkan.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige avslår förslaget, eftersom driften av väggen faller utanför den kommunala kompetensen och likartad verksamhet redan drivs ideellt inom kommunen.

Svar på medborgarförslag om att rädda Runnevåls odlingsmark

Ett medborgarförslag om att rädda Runnevåls odlingsmark har inkommit.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige avslår medborgarförslaget.

Utredning om möjligheter till återvätning med anledning av utdikningar och sjösänkningar

Förslagsställare anger att historiska utdikningar och sjösänkningarna i vår natur har påverkat både artrikedom och klimat negativt. Marken används inte längre för sitt ursprungliga ändamål och att till exempel återväta en utdikad våtmark skulle vara en effektiv åtgärd för att sänka våra utsläpp av växthusgaser. Förslagsställaren föreslår därför om utredning av möjligheter till återvätning av områden som berörts av sjösänkningar och utdikningar i Kils kommun.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att bifalla medborgarförslaget. Förslaget tas vidare i den långsiktiga planeringen av naturvårdsåtgärder samt i arbetet med kommunens Klimatplan.

Översiktsplan för Kils kommun

Översiktsplanen innehåller en utvecklingsstrategi och redovisar grunddragen i hur mark- och vattenområden är tänkta att användas samt ger vägledning för hur den redan bebyggda miljön ska användas, utvecklas och bevaras.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta ny översiktsplan för Kils kommun enligt PBL 3 kap. 19 §.

Utökning av VA-verksamhetsområde

Kommunen har sett över möjligheterna att bygga ut den kommunala VA-anläggningen öster om Fryken, då det finns ett uttalat behov av kommunalt VA. Dels utifrån att det idag finns anläggningar som bister i kvalité, dels genom att nya bostadsområden pekats ut i fördjupad översiktsplan för Nedre Fryken (föp nedre Fryken).

Då sjöledningen redan finns på plats, och dess kapacitet är utredd föreslår förvaltningen att utbyggnaden av VA öster om Fryken börjar genom påkopplingsledning till BN9. Detta möjliggör även för golfbana att ansluta sig till den kommunala VA-anläggningen. Då exploateringen av BN9 ännu inte påbörjats förordar förvaltningen att utökningen av kommunalt VA-verksamhetsområde sker stegvis.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar om nytt verksamhetsområde för VA i enlighet med bilagd karta.

Höjning av VA-taxan

Kommunens verksamhet avseende vattenförsörjning och avlopp (va) finansieras via de avgifter som kunderna betalar till kommunen. Möjligheten att ta ut avgift regleras i lagen om allmänna vattentjänster (2006:412).

Avgifterna får inte överskrida kostnaderna och ska fördelas skäligt och rättvist.
Inför 2023 kommer va-verksamheten få ökade kostnader för bland annat reparationer och underhåll, material, entreprenad, el och konsulttjänster vilket gör att avgifterna för vattenförsörjning och avlopp behöver höjas. Kils kommun reglerar årligen brukningsavgifterna utifrån förändring i Konsumentprisindex, KPI. Senast avgiften höjdes var 1 januari 2022.

Förvaltningen föreslår en höjning av brukningsavgifterna i va-taxan med 11,5 procent från och med 1 maj 2023. En höjning med 11,5 procent innebär en kostnadsökning för en vanlig villa på 424 kronor per år.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att höja brukningsavgifterna i taxan för vattenförsörjning och avlopp (va) med 11,5 procent från och med 1 maj 2023.