Kommunfullmäktige 19 december 2023

Dekorativ bild: Hand höjer beslutsklubba.

Här är några av besluten från kommunfullmäktiges sammanträde den 19 december 2023. Det justerade protokollet hittar du på kil.se/protokoll, preliminärt från och med den 28 december.

Strategisk plan med budget 2024 och plan 2025–2026

Med anledning av befarat ekonomisk underskott 2023 beslutade kommunstyrelsen i juni att uppdra till förvaltningen att ta fram förslag till åtgärder för att få en ekonomi i balans.

Förvaltningen har tagit fram förslag till åtgärder som leder till en budget i balans för 2024. Åtgärderna innebär minskade kostnader med ca 27 mkr.

Två av fyra av de finansiella målen kommer inte att uppnås under 2024. Det gäller resultatmålet och soliditetsmålet

Kommunfullmäktiges beslut

 1. Med ändring av fullmäktiges beslut 2023-06-20 fastställa det ekonomiska resultatmålet för 2024 till lägst 0,2 procent av skattenettot.
 2. Reinvesteringar ska 2024 finansieras via kassaflöde från den löpande verksamheten, vilket utgörs av summan av avskrivningar och årets resultat.
 3. Kommunfullmäktige beslutar att godkänna förslag till driftbudget med däri föreslagna anslag, med ändring av att verksamheternas totala uppräkning för 2024 är 7,6 % i snitt, för 2025 2 %, och 2026 2 % samt att befolkningsprognosen är minst 12 100 innevånare 2024, minst 12 150 innevånare 2025 och minst 12 200 innevånare år 2026, enligt bilaga ”Strategisk plan, Anslagsfördelning 2024”
 4. Kommunstyrelsen har rätt att omdisponera anslag i driftbudgeten mellan olika verksamhetsblock.
 5. Kommunfullmäktige fastställer förslag till investeringsbudget och investeringsplan för 2024–2028 för Kils kommun och dess majoritetsägda bolag, enligt bilaga ”Strategisk plan, Investeringsplan 2023–2028”
 6. Investeringsprojekt Runnevål industriområde får finansieras genom att lån om högst 15 miljoner kronor tas upp
 7. Kommunstyrelsen har rätt att besluta om ändringar i investeringsbudget som kan bli aktuella på grund av minskat finansiellt utrymme för investeringarna, samt att besluta om och i så fall vilka investeringar som ska kräva igångsättningstillstånd.
 8. Kommunstyrelsen har under 2024 rätt att ta upp nya och omsätta lån inom en ram om totalt 1 150 miljoner kronor.
 9. Kommunstyrelsen har rätt att, inom den totala låneramen, besluta om ram för utlåning till koncernen Samhällsnytta i Kil AB. Samhällsnytta i Kil AB har i sin tur rätt att besluta om kreditlimiter för respektive dotterbolag.
 10. Ramen för koncernens rörelsekrediter (checkkredit) får uppgå till 30 miljoner kronor.
 11. Finansiering genom leasing av fordon får ske inom en ram av 16 miljoner kronor för Kils kommun, samt inom en ram av 2,5 miljoner för Kilsbostäder AB, 4 miljoner för Servicebolaget i Kil AB och 2,5 miljoner för Kils Energi AB.
 12. Kommunfullmäktige beslutar, att såsom för egen skuld ingå borgen för Samhällsnytta i Kil AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 48,5 miljoner kronor, jämte därpå löpande ränta och kostnader fram till tidpunkten då kommunen övertagit del av bolagets låneskuld. Därefter uppgår borgensbeloppet till 4,5 miljoner kronor.
 13. Kommunfullmäktige fastställer borgensavgiften för Samhällsnytta i Kil AB till 0,5 % på vid var tidpunkt nyttjat belopp.
 14. Kommunfullmäktige fastställer borgenstillägget vid utlåning till de kommunala bolagen till 0,5 % på vid var tidpunkt nyttjat belopp.
 15. Kommunfullmäktige beslutar att borgensavgift och räntetillägg vid borgen eller utlåning till andra än de kommunala bolagen, fastställs i varje enskilt fall.
 16. Kommunfullmäktige beslutar att godkänna förslag till strategisk plan med däri ingående mål och finansiella sammanställningar

Medborgaförslag

Bifall

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att bifalla medborgarförslag om cykelväg utmed Skogsvägen under förutsättning att projekt VA sanering Skogsvägen fortlöper som planerat. Anläggande av gång- och cykelväg kommer då ske under år 2025 och 2026.

Avslag

Kommunfullmäktige beslutar att avslå följande medborgarförslag med motiveringen att det inte finns utrymme för investeringar i denna omfattning i  investeringsbudget 2024, plan 2025–2028

 • Tre olika förslag om skateparker i kommunen.
 • Cykel/skatebana vid fotbollsplanen/hockeyrinken i Högboda.
 • Ny anslutningsväg från väg 715 till gamla Karlslund.
 • Grillplats vid pulkabacken på Sockenvägen i Fagerås.

Kommunfullmäktige beslutar att avslå dessa medborgarförslag med följande motiveringar:

 • Gatubelysning i Renstad. Motivering: Avslag eftersom 30 procent av gatubelysningen i Kils kommun ska vara släckt. Ur trygghets- och säkerhetsaspekt är det inte lämpligt att släcka all gatubelysning nattetid.
 • Utveckling av lekparken på västra Karlslund. Motivering: Avverkning av trädet är inte i enlighet med skogsbruksplanen. Nyplantering av träd utförs efter avverkning, blommor planteras vid strategiska platser i kommunen och sittbänk och bord finns redan utplacerade vid lekparken.
 • Soptunnor i Högboda. Motivering: förvaltningen kommer göra en översyn av placering av befintliga soptunnor och flytta dem om så behövs.
 • Strålkastare och kameraövervakning på Gröna torget. Motivering: Förvaltningen har extra kontroller vid Gröna torget vilket gett minskad skadegörelse. Kils kommun kan från den 1 februari 2024 avropa väktare för extra bevakning och rondering vid platser som är utsatta för skadegörelse.
 • Parkeringen vid tågstationen. Motivering: Näringslivet har intresse av exploatering av utpekad plats.
Besvarat

Kommunfullmäktige beslutar att nedanstående medborgarförslag är besvarat i avvaktan på en eventuell framtida kommungränsflytt som i så fall innebär en översyn av översiktsplanen och att det i samband med det kan det bli aktuellt med ny detaljplan i området.

 • Ändring av detaljplan för sydöstra delen av Kils samhälle.
Inkomna medborgarförslag

Kommunfullmäktige beslutade att dessa medborgarförslag skickas till kommunstyrelsen för beredning. 

 • Rädda toleransprojektet
 • Besparing som inte drabbar kommuninvånare

Uppvaktning

Kommunfullmäktige uppvaktade årets Värmlänningar från Kil: Marianne Andersson och Marie Niljung, under sammanträdet. Grattis!

aretsvarmlanningar_webb.jpg

Under sammanträdet delades också hedersgåvor ut till Eva Hammar (MP) och Christina Bertilsson (M) som varit aktiva politiker i Kils kommun under hela 25 år. Grattis!

Förtroendevalda_webb2.jpg