Kommunstyrelsen 30 nov 2023

Hand höjer beslutsklubba på sammanträde

Här är några av besluten från kommunstyrelsens sammanträde 30 november 2023. Det justerade protokollet hittar du på kil.se/protokoll, preliminärt från och med den 7 december.

Kommunstyrelsens beslut

Redovisning av uppdrag för en ekonomi i balans

Vid kommunstyrelsens sammanträde den 10 oktober 2023 beslutades att ärendet skulle hanteras i samband med budget 2024. Ärendet är indelat i två delar, dels det som är förvaltningens område och som återrapporteras med status, dels det som bedömts kräva politiska beslut

 • Kommunstyrelsen godkänner förvaltningens återrapportering av frågor inom förvaltningens beslutsområde och utgår från att de punkter som ännu inte är färdiga hanteras framgent.
 • Kommunstyrelsen har tagit del av återrapporteringen av punkterna som bedömts vara i behov av politiska beslut.
 • Kommunstyrelsen beslutar:
 • Riktlinjer för skolskjuts ska ses över.
 • Matserveringen på Smeden ska vara kvar.
 • Näringslivs- och turismfunktionerna ska vara kvar.
 • Bidrag till kommunövergripande föreningar inom näringsliv och turism ska vara kvar.
 • Planerad ombyggnation av badet vid Smeden ska pausas.
 • Fritidsbanken pausas.
 • Kulturskolan ska vara kvar.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Strategisk plan med budget 2024 och plan 2025-2026

Med anledning av befarat ekonomisk underskott 2023 beslutade kommunstyrelsen i juni att uppdra till förvaltningen att ta fram förslag till åtgärder för att få en ekonomi i balans.

Förvaltningen har tagit fram förslag till åtgärder som leder till en budget i balans för 2024. Åtgärderna innebär minskade kostnader med ca 27 mkr.

Två av fyra av de finansiella målen kommer inte att uppnås under 2024. Det gäller resultatmålet och soliditetsmålet

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

 1. Med ändring av fullmäktiges beslut 2023-06-20 fastställa det ekonomiska resultatmålet för 2024 till lägst 0,2 procent av skattenettot.
 2. Reinvesteringar ska 2024 finansieras via kassaflöde från den löpande verksamheten, vilket utgörs av summan av avskrivningar och årets resultat.
 3. Kommunfullmäktige beslutar att godkänna förslag till driftbudget med däri föreslagna anslag, med ändring av att verksamheternas totala uppräkning för 2024 är 7,6 % i snitt, för 2025 2 %, och 2026 2 % samt att befolkningsprognosen är minst 12 100 innevånare 2024, minst 12 150 innevånare 2025 och minst 12 200 innevånare år 2026, enligt bilaga ”Strategisk plan, Anslagsfördelning 2024”
 4. Kommunstyrelsen har rätt att omdisponera anslag i driftbudgeten mellanolika verksamhetsblock.
 5. Kommunfullmäktige fastställer förslag till investeringsbudget och investeringsplan för2024–2028 för Kils kommun och dess majoritetsägda bolag, enligt bilaga ”Strategisk plan, Investeringsplan 2023–2028”
 6. Investeringsprojekt Runnevål industriområde får finansieras genom att lån om högst 15 miljoner kronor tas upp
 7. Kommunstyrelsen har rätt att besluta om ändringar i investeringsbudget som kan bli aktuella på grund av minskat finansiellt utrymme för investeringarna, samt att besluta om och i så fall vilka investeringar som ska kräva igångsättningstillstånd.
 8. Kommunstyrelsen har under 2024 rätt att ta upp nya och omsätta lån inom en ram om totalt 1 150 miljoner kronor.
 9. Kommunstyrelsen har rätt att, inom den totala låneramen, besluta om ram för utlåning till koncernen Samhällsnytta i Kil AB. Samhällsnytta i Kil AB har i sin tur rätt att besluta om kreditlimiter för respektive dotterbolag.
 10. Ramen för koncernens rörelsekrediter (checkkredit) får uppgå till 30 miljoner kronor.
 11. Finansiering genom leasing av fordon får ske inom en ram av 16 miljoner kronor för Kils kommun, samt inom en ram av 2,5 miljoner för Kilsbostäder AB, 4 miljoner för Servicebolaget i Kil AB och 2,5 miljoner för Kils Energi AB.
 12. Kommunfullmäktige beslutar, att såsom för egen skuld ingå borgen för Samhällsnytta i Kil AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 48,5 miljoner kronor, jämte därpå löpande ränta och kostnader fram till tidpunkten då kommunen övertagit del av bolagets låneskuld. Därefter uppgår borgensbeloppet till 4,5 miljoner kronor.
 13. Kommunfullmäktige fastställer borgensavgiften för Samhällsnytta i Kil AB till 0,5 % på vid var tidpunkt nyttjat belopp.
 14. Kommunfullmäktige fastställer borgenstillägget vid utlåning till de kommunala bolagen till 0,5 % på vid var tidpunkt nyttjat belopp.
 15. Kommunfullmäktige beslutar att borgensavgift och räntetillägg vid borgen eller utlåning till andra än de kommunala bolagen, fastställs i varje enskilt fall.
 16. Kommunfullmäktige beslutar att godkänna förslag till strategisk plan med däri ingående mål och finansiella sammanställningar