Stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS (lag om stöd och service till vissa funktionshindrade) är en lag som garanterar dig med omfattande, varaktig funktionsnedsättning goda levnadsvillkor och att du får den hjälp du behöver i ditt dagliga liv.

LSS ger dig rätt till tio insatser för särskilt stöd och service som du kan behöva, utöver det som du kan få genom andra lagar.  

De tio rättigheterna enligt LSS

  1. Råd och stöd
  2. Personlig assistans
  3. Ledsagarservice
  4. Kontaktperson
  5. Avlösarservice i hemmet
  6. Korttidsvistelse utanför det egna hemmet
  7. Korttidstillsyn för skolungdom över 12 år
  8. Boende i familjehem eller i bostad med särskild service för barn och ungdom
  9. Bostad med särskild service för vuxna
  10. Daglig verksamhet

Ansökningsblankett hittar du bland våra e-tjänster.

Individuell plan

Du som tillhör LSS personkrets har även rätt att på egen begäran få en individuell plan upprättad. Detta är en plan som är till för att klargöra dina behov av insatser. Planen ska utgå från dina mål och intressen och medverka till högre livskvalitet. Du ska ha inflytande och full delaktighet i insatserna.

Insatser av olika huvudmän kan behövas för att fullfölja planen, men kommunen har samordningsansvar.

Vill du veta mer?

Kontakta Biståndshandläggare, Hälsa, Vård och Insatser på  telefonnummer 0554-191 16. 
Telefontid måndag till fredag klockan 08.00-09.30.

Övrig tid går det bra att lämna meddelande. Du blir då uppringd så snart som möjligt.