Risk- och sårbarhetsanalys

Varje kommun ska genomföra risk- och sårbarhetsanalyser i syfte att kommunen ska ha en god förmåga att hantera krissituationer.

Bakgrunden är Lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och vid höjd beredskap.

I Karlstadsregionen samverkar kommunerna Forshaga, Grums, Hammarö, Karlstad, Munkfors och Kil i planeringsarbetet mot extraordinära händelser. Karlstadsregionens räddningstjänstförbund har fått förtroendet att samordna detta planeringsarbete och ansvarar därmed för att ta fram risk- och sårbarhetsanalyser.

Klicka här för att läsa kommunernas risk- och sårbarhetsanalyser