Kommunhuset

Planens syfte är att möjliggöra påbyggnad av befintlig bebyggelse i upp till tre våningar inom hela fastigheten Kommunhuset 1, fyra våningar inom begränsade delar. Planen bekräftar pågående markanvändning, dvs. Bostads- och centrumändamål.

Planen upprättas med normalt planförfarande enligt PBL 2010:900

Handlingar: