Fördjupad översiktsplan för Kils tätort

valkommentillkilscentrum2020_nyhetsbild.jpg

Kils kommun har tagit fram förslag till en ny fördjupad översiktsplan för Kils tätort. Planen är ett strategiskt politiskt dokument som ska ange inriktningen för hur den fysiska miljön ska utvecklas i tätorten.

Samrådet genomfördes 18 april- 20 juni 2022. Inkomna synpunkter har behandlats och ett dialogmöte med närboende till föreslagen gods- och logistiknod i Epadalen/Sätterberga hölls den 24 januari 2023. Utifrån inkomna synpunkter och utfallet av dialogmötet har planförslaget arbetats vidare med och en granskningshandling har tagits fram.

Kommunen ställer nu ut förslaget på granskning och ger tillfälle att lämna synpunkter under granskningstiden 12 juli – 29 september 2023.

Granskningen syftar till att ge möjlighet till insyn och påverkan för att få fram ett så bra beslutsunderlag som möjligt.

Under granskningstiden finns handlingarna förutom här på hemsidan att ta del av på:

  • Kils bibliotek, Storgatan 41

När granskningstiden är slut kommer kommunen att sammanfatta alla synpunkter som kommit in. Synpunkterna sammanställs i ett granskningsutlåtande som du då kan ta del av.

Den som vill lämna synpunkter på förslaget ska framföra dessa skriftligen senast 2023-09-29, till e-post: kommun@kil.se

eller i brev till:

Kils kommun, Box88, 664 23 Kil

Ange diarienummer KS/2021:420

Behandling av inkomna synpunkter

När du lämnar in synpunkter till Kils kommun diarieför vi dem och behandlar dina personuppgifter. Inkomna synpunkter blir offentliga handlingar.

Läs mer om hur vi behandlar dina personuppgifter på kil.se/dsf