Fördjupad översiktsplan för Kils tätort

valkommentillkilscentrum2020_nyhetsbild.jpg

Kils kommun har upprättat ett förslag till fördjupad översiktsplan för Kils tätort. Syftet med att fördjupa översiktsplanen för Kils tätort är att den ska ge en långsiktigt hållbar linje i den fysiska planeringen och efterföljande lov och tillstånd.

Genom att säkerställa befintliga värden, analysera framtida behov och skapa möjligheter för önskvärd utveckling finns förutsättningarna för en hållbar tätortsutveckling.

Samråd pågick under perioden: 18 april-20 juni 2022

 

Nu sammanställer vi inkomna synpunkter samt bearbetar planförslaget. Detta arbete kommer att pågå under hösten 2022.