Detaljplaner

Planprocessen

Du kan lämna synpunkter på kommunens planer i samband med samråd och granskning. Planer som är på samråd eller granskning hittar du här på hemsidan och i samhällsbyggnadshusets entré.

Den som inte lämnat skriftliga synpunkter senast i granskningsskedet kan förlora rätten att överklaga beslutet att anta planen.

Läs mer om planprocessen på PBL kunskapsbanken (Boverkets sida) 

Samråd

För tillfället finns inga planer på samråd

Granskning

För tillfället finns inga detaljplaner utställda för granskning

Kilslund, Norra delen - samrådet avslutat, utredningar pågår

Fryksta -Freja - samrådet avslutat, utredningar pågår

Detaljplan för Dikartorp- samrådet avslutat, utredningar pågår

Södra Grimstad 1:63, 1:64, 1:65 m.fl. - planen är överklagad