Detaljplaner

Planprocessen

Du kan lämna synpunkter på kommunens planer i samband med samråd och granskning. Planer som är på samråd eller granskning hittar du här på hemsidan och i samhällsbyggnadshusets entré.

Den som inte lämnat skriftliga synpunkter senast i granskningsskedet kan förlora rätten att överklaga beslutet att anta planen.

Läs mer om planprocessen på PBL kunskapsbanken (Boverkets sida) 

Detaljplaner du kan vara med och påverka

Samråd

 För tillfället finns inga planer på samråd

Granskning

För tillfället finns inga detaljplaner utställda för granskning

 

Detaljplaner där arbete pågår

Detaljplan för Dikartorp- samrådet avslutat, utredningar pågår

Södra Grimstad 1:63, 1:64, 1:65 m.fl. - planen är överklagad

Stenåsens industriområde-planen antogs den 7 december.

Planer som har vunnit laga kraft

Detaljplan för upphävande av del av detaljplan för Stenåsen, Norra delen 

Säbytorp, Punsgärdet 

Ändring av detaljplan för Frykeruds-Mosserud 

Ändring av detaljplan för Fryksta

Runnevåls industriområde

Ändring av detaljplan för Kils multisportarena

Ändring av detaljplan för Norra Fagerås

Ändring av detaljplan för Älgen 9

Ändring av detaljplan för Skommita-Tallåsen

Upphävande av del av Nya Runnevål

Hovslagaren, norra delen

Ändring av stadsplan för Vikstaskolan

Del av Säbytorps stugområde 

Hannäs hästcenter 

Kils multisportarena