Hoppa till huvudinnehållet

Kontakta Kils kommun

Telefon
0554-191 00
Telefontider
8:00-12.00 och 13.00-16:00
E-post
kommun@kil.se
Besökstider
8:00-12.00 och 13.00-16:00
Besöksadress
Östra Torggatan 2D
665 23 Kil

Fler kontaktuppgifter

Ändring av detaljplan för Frykeruds-Mosserud

Ett förslag till ändring av detaljplan har upprättats. Planen har varit utställd för granskning under perioden 2021-04-26 till och med 2021-05-20 och ska nu antas.

Bakgrund: Fastighetsägaren till Frykeruds-Mosserud 1:36 önskar utöka sin byggrätt i syfte att uppföra byggnad för traktor och redskap samt utökning av huvudbyggnad för att underlätta permanentboende.

Ett planarbete har tidigare startats i syfte att upphäva gällande byggnadsplan. Ett möte mellan Kils kommun och Länsstyrelsen Värmland har hållits där ett upphävande bedömdes lämpligt.

I samrådsskedet inkom yttranden från närboenden som motsatte sig förslaget på grund av borttagande av byggrätter, återinträdande av strandskyddet, att byggnad för jordbruksändamål kan uppföras bygglovsfritt, eventuella störningar från jordbruksfordon samt att inhägnade hagar påverkar allmänheten tillgång till området. Ett upphävande påverkar även delar av gemensamhetsanläggning.

Mot bakgrund av de inkomna yttrandena påbörjades en ny planprocess med att ändra befintlig byggnadsplan. Ändringen har inför granskning minskat i omfattning efter de synpunkter som inkom under samrådsskedet.

 

Upplysningar om detaljplanen lämnas av:
Mari Andersson, mari.andersson@kil.se  0554-193 32