Kils hästcenter

 

Ett förslag till detaljplan för Kils hästcenter på Hannäsudden har upprättats.

Planen upprättas med standardförfarande enligt PBL 2010:900

Planen vann laga kraft 2018-12-05

Syftet med planläggningen är att bekräfta den hästsportverksamhet som, med stöd av ett tidsbegränsat bygglov, redan är etablerad inom området. Vidare kommer gällande detaljplan att upphävas för ett markområde i söder utan att denna mark får någon ny användning.

Planförslaget var utställt för granskning under perioden 24 april - 17 maj 2018.

Samråd hölls under perioden 19 oktober- 16 november 2017