Kils hästcenter

Ett förslag till detaljplan för Kils hästcenter på Hannäsudden har upprättats.

Planen upprättas med standardförfarande enligt PBL 2010:900

Planförslaget var utställt för granskning under perioden 24 april - 17 maj 2018.

Syftet med planläggningen är att bekräfta den hästsportverksamhet som, med stöd av ett tidsbegränsat bygglov, redan är etablerad inom området. Vidare kommer gällande detaljplan att upphävas för ett markområde i söder utan att denna mark får någon ny användning.

Hannäsudden är idag detaljplanelagt för industri- och kontorsändamål. Industriverksamheten är avvecklad och den planerade kontorsparken genomfördes inte som det var tänkt. Inom området finns vissa markföroreningar som begränsar markens användningsmöjligheter. Den nu aktuella planeringen avser den sydvästra delen av udden.

Planen upprättas med standardförfarande enligt PBL 2010:900.

Samråd hölls under perioden 19 oktober- 16 november 2017

Inkomna synpunkter har resulterat i följande förändringar av planförslaget:

  • planområdet utökas till att även innefatta den parkering hästsportverksamheten disponerar på östra sidan av udden,
  • användningen begränsas så att endast kärnverksamheten, hästsport, är tillåten inom planområdet, och
  • byggrätten inom området begränsas.

Följande synpunkter har inte beaktats:

  • någon naturvärdesinventering kommer inte att tas fram.