Hoppa till huvudinnehållet

Kontakta Kils kommun

Telefon
0554-191 00
Telefontider
8:00-12.00 och 13.00-16:00
E-post
kommun@kil.se
Besökstider
8:00-12.00 och 13.00-16:00
Besöksadress
Östra Torggatan 2D
665 23 Kil

Fler kontaktuppgifter

Hovslagaren, norra delen

Ett förslag till detaljplan för Hovslagaren, norra delen, Hovslagaren 10 och 17 har upprättats.

Planförslaget finns tillgängligt för granskning under perioden 27 juni – 25 juli 2018.

Planområdet ligger i de centrala delarna av Kils tätort, cirka 300 meter öster om järnvägsstationen i Kil. Området omfattas av fastigheterna Hovslagaren 10 och Hovslagaren 17 och avgränsas i norr av Storgatan, i väster av Parkgatan, i öster av Järnvägsgatan samt i söder av intilliggande fastigheter.

Syftet med planläggningen är möjliggöra en utökning av befintlig byggrätt så att bebyggelsen kan uppföras i upp till fem våningar. I övrigt kommer delar av befintlig prickmark (mark som ej får bebyggas) att tas bort så att planen blir mer flexibel.

Förslaget bedöms ha stöd i den kommunomfattande översiktsplanen.

Planen upprättas med standardförfarande enligt PBL 2010:900.

Under samrådstiden finns handlingarna förutom här på hemsidan tillgängliga på Kils bibliotek, Storgatan 41, Kil. Öppettider måndag – torsdag kl. 10-18 samt fredag kl. 10-16.

Du som har synpunkter på planförslaget ska framföra dessa skriftligt till nedanstående postadress eller e-postadress. Synpunkter ska ha inkommit senast den 25 juli 2018.

E-post: kommun@kil.se

Postadress: Kils kommun, Myndighetsnämnden, Box 88, 665 23 Kil

Den som inte senast under granskningsskedet framför skriftliga synpunkter kan förlora rätten att senare överklaga beslutet att anta planen.