Sannerud 2:162 m.fl.

Planens syfte och huvuddrag

Ett detaljplan har upprättats för Sannerud 2:162 m.fl. i Kils kommun. Planen omfattar fastigheten Sannerud 2:162 och del av fastigheten Sannerud 2:1.

Syftet med planläggningen är att göra det möjligt att nyttja fastigheten Sannerud 2:162 för centrumändamål samt att ändra markanvändningen för del av fastigheten Sannerud 2:1 till parkändamål. Enligt nu gällande detaljplan ska marken för både fastigheten Sannerud 2:162 och del av Sannerud 2:1 användas för allmänt ändamål.

Planen har stöd i den kommunomfattande översiktsplanen.

Handlingar: