Detaljplan för bostäder inom Vikstad

Del av fastigheterna Vikstad 3:1 och Runnvålen 1:4

Ett förslag till detaljplan för Vikstad 3:1 och Runnvålen 1:4 har upprättats.

Området är beläget inom den sydvästra delen av Lövenstrand, norr om Kils tätort.

Detaljplanen är nu klar för antagande.

Planen syftar till att möjliggöra för två punkthus i maximalt 8 våningar inom området samt skapa en bra lösning for trafiken till och från området. Planen upprättas med standardförfarande enligt PBL 2010:900.

Den aktuella planeringen bedöms ha stöd i gällande översiktsplan.

Ta del av antagandehandlingarna via dessa länkar: