Stenåsens industriområde

Syftet med denna planläggning är att utöka byggrätterna för området samt ge planen en modernare utformning. Vidare möjliggör planen anordnandet av en ny körbar förbindelse mellan Konsums parkering och väg 715.

Planen upprättas med standardförfarande enligt PBL 2010:900.

Den aktuella planeringen bedöms ha stöd i gällande översiktsplan.