Dagvatten

Med dagvatten menas regn- och smältvatten som ytligt rinner av från gårdar, tomter, gator, vägar, tak eller liknande.

I bebyggda områden hårdgörs ytor vilket betyder att den naturliga vattenavrinningen ändras. Istället för att långsamt infiltrera i marken avleds vattnet från ytorna ner i ledningar och ut i sjöar och vattendrag.

Direkt efter regn kan flödena vara mycket höga vilket kan skapa kapacitetsproblem och risk för översvämningar. Felkopplingar och läckage kan göra att dagvatten kommer in även i spillvattennätet och belastar reningsverket. Dagvatten för även med sig föroreningar i form av bl.a. tungmetaller, olja och näringsämnen vilka har en negativ effekt på de vattendrag och sjöar där vattnet rinner ut.

Det finns således mycket att vinna på att ta hand om dagvattnet på ett riktigt sätt och kommunen har som mål att mer dagvatten ska tas omhand t.ex. på den egna fastigheten istället för i ledningssystem. Mer om Kils kommuns plan för dagvattenhantering kan du läsa om till höger.