Högboda reningsverk

Högboda reningsverk

Högboda reningsverk

I Högboda finns ett mindre reningsverk som är dimensionerat för att ta emot avloppsvatten från 400 personer.

Behandlingen i verket består av mekanisk, biologisk och kemisk rening. Det första reningssteget i processen är mekanisk rening. Här tar man bort grovrens som till exempel toalettpapper, avföring med mera. Det sker genom att ett rensgaller, i det här fallet en siltrumma med renstvättpress.

Vattnet fortsätter sedan vidare till ett biologiskt steg. Här renas vattnet främst från syreförbrukande material (BOD). Här används MBBR-teknik. Mikroorganismerna växer som på en biofilm inuti rörliga bärare och bryter ned föroreningarna. Det syre som mikroorganismerna behöver tillförs via bottenluftare.

Vattnet leds sedan vidare till den kemiska reningen där man renar vattnet från fosfor. Här tillsätter man en fällningskemikalie som reagerar med vattnets fosfor och bildar flockar som sedan sjunker till botten och bildar slam. Slambehandlingen består av en gravimetrisk förtjockning samt lagring. Från slamlagret finns en urpumpningsledning som avslutas utanför fasaden, vilken slambilen använder sig av för att senare transportera slammet till Kils reningsverk.

Det renade avloppsvattnet släpps ut till Lerbodaälven och vidare ut i sjön Värmeln.