Enskilt vatten

81036-water-drop-in-detail.jpg

Du som inte är ansluten till det kommunala dricksvattnet har ofta en egen vattentäkt i form av en grävd eller borrad brunn. Då är det är du själv som ansvarar för dricksvattnets kvalitet. Du kan läsa mer om vad detta innebär och vad du bör tänka på på Livsmedelsverkets sida Egen brunn eller annan liten dricksvattenanläggning för privat bruk

Om du hyr din bostad men bostaden inte är kopplad till det kommunala dricksvattennätet så är det din hyresvärd eller fastighetsägaren som ansvarar för kvaliteten på ditt dricksvatten.

Vattenprov och dricksvattenkvalitet

Kvaliteten och tillgången på vatten kan förändras över tid vilket gör att det är viktigt med regelbundna provtagningar på ditt dricksvatten.

Ta vattenprov minst vart tredje år. Om barn dricker av vattnet bör vattenprov tas oftare än vart tredje år. Om fler än två fastigheter är anslutna till samma vattentäkt bör vattnet provtas minst en gång per år.

För att ta ett vattenprov kontaktar du ett ackrediterat laboratorium som analyserar dricksvatten. Laboratorierna tillhandahåller flaskor för provtagning samt viss rådgivning.

En lista över samtliga ackrediterade laboratorier finns här: swedac.se

Föreskrifter om dricksvatten

En del brunnar omfattas av Livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten. Om du ansvarar för en sådan anläggning måste du registrera den.

Du behöver registrera din brunn om den är en del av en kommersiell eller offentlig verksamhet eller om den producerar minst 10 kubikmeter per dygn eller försörjer minst 50 personer med dricksvatten. Det kan till exempel vara om du har ett café med egen dricksvattenbrunn eller om du hyr ut bostäder och din brunn försörjer mer än 2 bostäder med dricksvatten.

Läs mer om vatten som omfattas av dricksvattenföreskrifterna på den här sidan: https://www.kil.se/Boende-miljo--trafik/Livsmedel/dricksvatten/

Registrera din brunn i Brunnsarkivet

Du som brunnsägare kan rapportera in uppgifter om vattenkvalitet och kvantitet för din brunn i Brunnsarkivet. Uppgifterna lagras hos SGU.

Brunnsarkivet: https://apps.sgu.se/brunnsinventering/

Genom att registrera din brunn bidrar du till en bättre kunskap om tillgången och kvaliteten på grundvattnet i olika områden i Sverige.

Andra fördelar med att registrera sin brunn är att

  • Grannar som vill borra efter vatten eller värme i området eller anlägga ett avlopp har möjlighet att ta hänsyn till din brunn.
  • Kommunen kan använda informationen vid olika typer av planer.
  • Du ökar möjligheten för räddningstjänsten att skydda din brunn om en olycka inträffar i närheten.

Du kan läsa mer om Brunnsarkivet på SGU:s webbplats.