Enskilda avlopp

Avloppsrör som det rinner vatten ur fotograferad mot en fin blå sommarhimmel med vita stackmoln

Om du inte har tillgång till kommunalt avloppsnät måste du ordna en egen avloppsanläggning.

Enligt lagen har du tillstånds- och anmälningsplikt när du ska anlägga eget avlopp. Det är myndighetsnämnden som har ansvaret för tillstånd och tillsyn när det gäller enskilda avlopp.

Kommunens inspektörer granskar din ansökan och kan ge råd och vägledning, men kan inte ge förslag på vilken anläggning du ska ha.

Att söka tillstånd

För att få anlägga en ny enskild avloppsanläggning måste du först ha tillstånd från myndighetsnämnden.

Fyll i e-tjänsten för ansökan/anmälan om avloppsanläggning - eller kontakta oss så skickar vi en blankett till dig.

Innan du fyller i och skickar in ansökan är det bra att först anlita en entreprenör eller konsult som kan hjälpa dig att göra de förundersökningar och ta fram de uppgifter som behövs till ansökan.

Vad ska vara med i ansökan?

  • En situationsplan
  • En funktionsbeskrivning
  • Resultat från jordprov/siktanalys (om det är aktuellt med infiltration)

Här hittar du mer information.

Om någon del av avloppsanläggningen ska placeras på annans mark ska du också ha fastighetsägarens medgivande. Det är i så fall bra att ordna ett servitut mellan dig och fastighetsägaren. Ett servitut är fastighetsbundet, vilket ger dig en juridisk trygghet ifall fastighetsägaren skulle sälja marken som din avloppsanläggning ligger på. Du ansöker om servitut hos Lantmäteriet.

Om avloppsanläggningen kommer att placeras närmare än fyra meter från fastighetsgräns behövs istället ett grannyttrande.

Skyddsnivå

Kontrollera med kommunen om fastigheten ligger inom ett område med hög eller normal skyddsnivå. Hög skyddsnivå innebär högre krav på rening.

Platsens förutsättningar

  • En avloppsanordning bör ligga minst 50 meter från vattentäkt, men det är också beroende på terrängen och förutsatt att anläggningen ligger nedströms vattentäkten.
  • Avståndet till sjö eller vattendrag ska vara minst 10 meter men helst 30 meter.
  • Anläggningen bör ligga minst 10 meter från bostadshus och 4 meter från tomtgräns.
  • Uppställningsplats för slamsugningsbil bör finnas inom 20 meter.
  • Finns det en energibrunn på fastigheten bör avloppsanläggningen placeras nedströms, helst minst 30 m från energibrunnen.

Beslut

När vi har fått din ansökan kommer vi att kontrollera om den är komplett. Om den inte är det så kommer vi att kontakta dig. I vissa fall gör vi även ett platsbesök för att se var och hur avloppet ska anläggas. När ansökan är komplett och eventuellt platsbesök är genomfört så skriver vi ett beslut som skickas till dig.

Du får inte börja göra din anläggning förrän du har fått ditt tillstånd. Handläggningen av tillstånd och anmälan är avgiftsbelagd enligt gällande taxa.

Genomförande

Den som anlägger avloppet ska vara sakkunnig, använd gärna en diplomerad entreprenör när du anlägger ditt avlopp.

Slutbesiktning

När anläggningen är utförd ska en kontrollplan fyllas i tillsammans med entreprenören. Grävarbetet ska fotograferas i olika moment. Detta framgår av kontrollplanen.

Slamtömning

Du som har egen avloppsbrunn, slutna tankar eller slamavskiljare är skyldig att få dessa tömda minst en gång per år. Läs mer om slamtömning på denna sida.

Krav på rening och avgifter

Innan man anlägger en avloppsanordning måste man enligt miljöbalken (1998:808) söka tillstånd hos kommunens miljökontor. Detta då utsläpp av avloppsvatten regleras av miljöbalken och dess förordningar. Enligt miljöbalken ska avloppsvatten avledas och renas eller tas omhand på något annat sätt så att olägenheter för människors hälsa eller miljön inte uppkommer. Hur känslig omgivningen är påverkar hur hårda krav som ställs. Miljö- och hälsoskyddskontoret gör därför en bedömning i varje enskilt fall. Kraven måste vara rimliga i förhållande till nyttan för hälsa och miljö och inte leda till orimliga kostnader.

Enligt miljöbalken ska tillstånd sökas eller anmälan göras så snart man ska bygga om eller anlägga en ny avloppsanordning. För fastighetsägaren är skillnaden mellan anmälan eller tillstånd oftast liten. Ansökan om tillstånd eller anmälan görs till myndighetsstaben i Kil.

Det är fastighetsägaren som är skyldig att se till att avloppsanläggningen på fastigheten uppfyller miljöbalkens krav.

För handläggning av ditt ärende tas en avgift ut enligt myndighetsstabens taxa för tillsyn enligt miljöbalken. Du betalar en handläggningsavgift baserad på tiden det tar för oss att utreda och administrera ditt ärende. Avgiften varierar beroende på vilken typ av enskilt avlopp du ska ha.

Mer information

Till höger finns länkar till bra sidor med mer information om enskilda avlopp som är värdefullt att läsa igenom innan du börjar planera din avloppsanläggning.