0
Störningar

Störningar

0
Inga störningar just nu
1
Pågående arb.

Pågående arbeten

1
  •  
  •    
  • Din rättelse/kommentar kommer att mejlas till kommunikationsenheten.
     
    Din rättelse/kommentar kommer att mejlas till kommunikationsenheten.
     
  • Dra reglaget till höger för att skicka formuläret

Kontakta Kils kommun

Telefon
0554-191 00
Telefontider
8:00-12.00 och 13.00-16:00
E-post
kommun@kil.se
Besökstider
8:00-12.00 och 13.00-16:00
Besöksadress
Östra Torggatan 2D
665 23 Kil
Fakturaadress
FE 1407
645 88 Strängnäs

Fler kontaktuppgifter

Enskilda avlopp

Att släppa ut orenat avloppsvatten ökar risken för smittspridning och bidrar till övergödning och syrebrist i våra vattendrag.

Om reningen i ditt enskilda avlopp fungerar och sköts på ett bra sätt minskar risken för smittspridning och försämring av vattenkvaliteten i våra sjöar. På många ställen kan de enskilda avloppens rening göra skillnaden mellan en dyig, igenväxt sjö och en fin badsjö.

Det finns många olika typer av anläggningar för att ta hand om avloppsvatten från enskilda hushåll. Om du planerar att anlägga ett nytt avlopp eller genomföra ändringar i din befintliga anläggning ska du anmäla detta till miljökontoret. Där kan du få svar på vilka krav som ställs på avloppsanläggningar och vad som bör ingå i en eventuell ansökan/anmälan.

Till höger finns länkar till bra sidor med mer information om enskilda avlopp som är värdefullt att läsa igenom innan du börjar planera din avloppsanläggning.

Slamsugning

SlambilDu som har egen avloppsbrunn, slutna tankar eller slamavskiljare är skyldig att få dessa tömda minst en gång per år, om inte miljö- och byggnadsnämnden i ditt fall beslutat om annat tömningsschema. Alla tömningar ska ske av kommunens entreprenör. Anledning till att alla anläggningar ska tömmas regelbundet är att förebygga besvär i form av lukt, risken för förorening av grundvatten, ytvatten och dricksvattentäkter samt att anläggningens tekniska funktion inte ska störas. Slammet körs till reningsverket i Kil där det renas tillsammans med det övriga avloppsvattnet.

Fastighetsägare som har behov av tömning av tankar och brunnar mer än en gång per år kan göra beställning hos entreprenören per telefon. Beställning hos entreprenör där tömning måste ske inom 24 timmar innebär extra kostnad.

Viktigt för dig som fastighetsägare är att vägen fram till tömningsstället är farbar samt att brunnar/tankar är märkta med en käpp eller liknande. Lock eller manlucka ska kunna öppnas av en person och får inte vara övertäckt vid tömning.