Hoppa till huvudinnehållet

Kontakta Kils kommun

Telefon
0554-191 00
Telefontider
8:00-12.00 och 13.00-16:00
E-post
kommun@kil.se
Besökstider
8:00-12.00 och 13.00-16:00
Besöksadress
Östra Torggatan 2D
665 23 Kil

Fler kontaktuppgifter

Enskilda avlopp

Om du inte har tillgång till kommunalt avloppsnät måste du ordna en egen avloppsanläggning.

Enligt lagen har du tillstånds- och anmälningsplikt när du ska anlägga eget avlopp. Det är Miljö- och byggnadsnämnden som har ansvaret för tillstånd och tillsyn när det gäller enskilda avlopp.

Miljöavdelningens inspektörer granskar din ansökan och kan ge råd och vägledning, men kan inte ge förslag på vilken anläggning du ska ha.

Att söka tillstånd

För att få anlägga en ny enskild avloppsanläggning måste du först ha tillstånd från miljö- och byggnadsnämnden. Fyll i e-tjänsten för ansökan/anmälan om avloppsanläggning - eller kontakta oss så skickar vi en blankett till dig.

Innan du fyller i och skickar in ansökan är det bra att först anlita en entreprenör eller konsult som kan hjälpa dig att göra de förundersökningar och ta fram de uppgifter som behövs till ansökan.

Vad ska vara med i ansökan?

  • En situationsplan
  • En funktionsbeskrivning
  • Resultat från jordprov/siktanalys (om det är aktuellt med infiltration)

Här hittar du mer information.

Om någon del av avloppsanläggningen ska placeras på annans mark ska du också ha fastighetsägarens medgivande. Det är i så fall bra att ordna ett servitut mellan dig och fastighetsägaren. Ett servitut är fastighetsbundet, vilket ger dig en juridisk trygghet ifall fastighetsägaren skulle sälja marken som din avloppsanläggning ligger på. Du ansöker om servitut hos Lantmäteriet.

Om avloppsanläggningen kommer att placeras närmare än fyra meter från fastighetsgräns behövs istället ett grannyttrande.

Skyddsnivå

Kontrollera med miljö- och byggnadsförvaltningen om fastigheten ligger inom ett område med hög eller normal skyddsnivå. Hög skyddsnivå innebär högre krav på rening.

Platsens förutsättningar

  • En avloppsanordning bör ligga minst 50 meter från vattentäkt, men det är också beroende på terrängen och förutsatt att anläggningen ligger nedströms vattentäkten.
  • Avståndet till sjö eller vattendrag ska vara minst 10 meter men helst 30 meter.
  • Anläggningen bör ligga minst 10 meter från bostadshus och 4 meter från tomtgräns.
  • Uppställningsplats för slamsugningsbil bör finnas inom 20 meter.
  • Finns det en energibrunn på fastigheten bör avloppsanläggningen placeras nedströms, helst minst 30 m från energibrunnen.

Beslut

När vi har fått din ansökan kommer vi att kontrollera om den är komplett. Om den inte är det så kommer vi att kontakta dig.  Vi brukar även göra platsbesök för att se på plats var och hur du har tänkt göra avloppet.  Efter besöket så skriver vi ett beslut som skickas till dig. 

Du får inte börja göra din anläggning förrän du har fått ditt tillstånd. Handläggningen av tillstånd och anmälan är avgiftsbelagd enligt gällande taxa.

Genomförande

Den som anlägger avloppet ska vara sakkunnig, använd gärna en diplomerad entreprenör när du anlägger ditt avlopp.

Slutbesiktning

När anläggningen är utförd ska en kontrollplan fyllas i tillsammans med entreprenören. Grävarbetet ska fotograferas i olika moment. Detta framgår av kontrollplanen.

Slamtömning

Du som har egen avloppsbrunn, slutna tankar eller slamavskiljare är skyldig att få dessa tömda minst en gång per år. Läs mer om slamtömning på denna sida.

Mer information

Till höger finns länkar till bra sidor med mer information om enskilda avlopp som är värdefullt att läsa igenom innan du börjar planera din avloppsanläggning.

Mer information

Länkar

Havs och vattenmyndighetens föreskrift om små avloppsanordningar för hushållsspillvatten (HVMFS 2016:17).

Avloppsguiden – en nationell kunskapsbank om enskilda avlopp

Havs- och vattenmyndigheten (enskilda avlopp)

Slamsugningstaxa

Ansökan/anmälan avloppsanläggning


Kontakta oss
Vi på miljökontoret kan ge dig råd och anvisningar om vad du bör tänka på när du planerar för avlopp.
 
Miljö-och hälsoskyddsinspektör

Mattias Bergsjö,
mattias.bergsjo@kil.se
0554-191 61
 
Kils kommun (växel)
0554-191 00