Nilsby reningsverk

Nilsby reningsverk

I Nilsby finns kommunens minsta reningsverk som är dimensionerat för att ta emot avloppsvatten från 50 personer. I reningsverket genomgår avloppsvattnet mekanisk, kemisk och biologisk rening.

Den mekaniska reningen sker i en slamavskiljare som är placerad före det kemiska och det biologiska reningssteget. I denna slamavskiljare avskiljs de grova och fasta föroreningarna i avloppsvattnet. Det slam som avskiljs här kallas primärslam. 

Efter det mekaniska steget leds vattnet vidare till det kemiska steget där en fällningskemikalie doseras som gör att fosfor klumpar ihop sig och bildar flockar som kan sedimentera i en bassäng. Slammet som bildas här kallas kemslam.

Då vattnet genomgått mekanisk och kemisk rening transporteras det till en biobädd där mikroorganismer kan växa och bryta ner organiskt material. Även i detta steg bildas ett slam, som kallas bioslam, och som avskiljs i en sedimenteringsbassäng.

Primärslam, kemslam och bioslam avskiljs och lagras i respektive sedimenteringsbassänger ända tills slamtömning sker.