Fritidshem Viksta

På Vikstaskolan finns idag fyra fritidshem.

Våra yngsta barn i förskoleklassen har ett eget fritidshem i anslutning till sina klassrum. Övriga fritidshem är placerade i tre olika huskroppar och varje fritids har där åldersblandade grupper inom åk1-3. Fritidshemmen ligger i direkt anslutning till undervisningslokalerna och har kapprummen på samma plats som under skoldagen. Vi har tillgång till en härlig utemiljö med klätterpark, linbanor och gungor. Omgivningen är varierande och i närheten ligger både större och mindre skogsdungar..

Vårt uppdrag

Fritidshemmen arbetar med att komplettera förskoleklassen och skolan och att göra det möjligt för föräldrar att förena föräldraskap med arbete eller studier. Fritidshemmen stimulerar elevernas utveckling och lärande, samt erbjuder dem en meningsfull fritid som främjar allsidiga kontakter och social gemenskap.

Uppdraget handlar bland annat om att stödja elevernas sociala och allmänna utveckling, utvidga och fördjupa deras kunskaper och erfarenheter, samt erbjuda en meningsfull fritid. Eleverna får även träna på demokrati, inflytande och ansvar i praktiken.

Betydelsefulla inslag i verksamheten är lek, rörelse och skapande arbete.

Fritidshemmen har också ett uppdrag att samverka med förskolan, förskoleklassen och skolan för elevens bästa i ett helhetsperspektiv.