Målstyrning i Kils kommun

Kils kommun tar inför varje mandatperiod fram en fyraårig strategisk plan. Den ska bidra till att vi på sikt når vårt önskade läge.

Kils kommuns styrmodell

Styrmodell.JPG

Visionen, Kil – på rätt spår, beskriver vårt önskade läge, det vill säga hur vi vill bli uppfattade och vara i framtiden. De fyra perspektiven är våra fokusområden. Varje perspektiv har sin målbild, sina strategier och sina mål. Målen ska vara uppfyllda inom mandatperioden.

Det är kommunfullmäktige som beslutar om vision, strategier, perspektiv och mål, det vill säga vad vi ska uppnå.

Det är förvaltningen som tar fram indikatorer för hur vi ska mäta målen. Aktiviteterna är förvaltningens åtgärder för att nå målen.

Uppföljning sker löpande under året och revideringar kan vid behov göras i budget- och planeringsprocessen.

Läs mer om perspektiv, mål, strategier och vision på kil.se/mal och kil.se/vision