Fullmäktiges mål 2011-2013

Finansiella mål för god ekonomisk hushållning

  • Överskottet bör vara 2 % av skatter och statsbidrag. (För 2011 ska målet vara 1,9%)
  • Reinvesteringar ska finansieras med egna medel.
  • Soliditeten ska öka. Vid beräkning av soliditeten ska hela pensionsåtagandet,
  • inklusive ansvarsförbindelsen, inräknas i balansräkningens skulder.

Verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning

  • Landstingets hälsotal för Kils kommun ska stärkas.
  • Måluppfyllelsen inom skolan ska öka årligen.
  • Andelen föreningsaktiva ska öka för att stärka demokrati, social gemenskap, ideellt arbete och folkhälsa.

Övriga verksamheter

  • Användandet av fossila bränslen ska minska med minst 20 % från 2005 fram till och med 2011.
  • Tjänstegarantier införs inom alla verksamheter där det är möjligt.
  • Kils kommuns befolkning ska öka.