Miljöskydd

En gammal traktor på en blomsteräng

Miljöskydd handlar om att skydda människors hälsa och miljön från föroreningar, kemikalier, buller och annat som kan störa det naturliga eller det allmänt accepterade tillståndet i vatten, luft eller mark.

Tillsynsarbetet i kommunen

Myndighetsstaben på kommunen svarar för den lokala tillsynen över miljöfarlig verksamhet. Tillsynen innefattar handläggning och prövning av anmälnings- och tillståndsansökning, inspektioner, hantering av klagomål, rådgivning, granskning av rapporter, mätningar av till exempel luft- och vattentillståndet med mera. I kommunens tillsynsarbete ingår även frågor som rör närmiljön kring boende, till exempel nedskräpning och enskilda avlopp. 

Anmälan och tillstånd

Myndighetsstaben tar emot ansökningar och anmälan samt beviljar tillstånd som krävs enligt miljöbalken. Vissa verksamheter kräver tillstånd hos länsstyrelse eller miljödomstol, medan det för andra kan räcka att anmäla till kommunens myndighetsnämnd. Blanketter för anmälan och ansökan om tillstånd hittar du här.

Har du frågor kontakta myndighetsstaben.