Projekt Sjögull Rinnen

Sjögull: gula näckrosliknande blommor och blad på en skogstjärn

Foto: Tomas Jansson, Kräftmannen AB

Sjögull är en näckroslikande art som är främmande för svenska vatten. Den förändrar och utarmar ekosystemet och begränsar även friluftsaktiviteter genom att göra vatten oåtkomliga. I Värmland finns arten bara på ett ställe, i sjön Rinnen, som ligger inom Kils och Arvikas kommuner. Från sommaren 2020 pågår ett projekt för att bekämpa arten.

Hjälp till att förhindra sjögullets spridning 

  • Kör inte båt eller kanot i, eller nära sjögullkolonier.
  • Fiska eller simma inte nära sjögullplantor.
  • Plocka och flytta inte växten till andra vatten 

Sjögull

Sjögull (Nymphoides peltata) kom till Sverige under 1800-talet och har använts som prydnadsväxt. Arten sprider sig lätt genom växtdelar som lossnar, driver vidare i vattensystem och slår rot. Sjögullet har på senare år ökat kraftigt. Görs inget åt arten kan den snart ha konkurrerat ut andra växter på grunda vatten.  

Foto: Tomas Jansson, Kräftmannen AB

Kännetecken: Den gula blomman har fem fransiga kronblad när den blommar i juli till augusti. Flytbladen kan förväxlas med gul näckros fast de är mindre, upp till 10 cm, har en tydlig vågig kant och ofta rödprickig undersida.

Syfte

Syftet med projektet är att bekämpa sjögull i Rinnen, för att förhindra spridning till andra vattendrag samt att minska populationen i Rinnen. På längre sikt hoppas vi att sjögullet helt kan utrotas från sjön Rinnen. Ett viktigt syfte med projektet är att skaffa lokal kunskap och erfarenhet om bekämpning av sjögull. Det finns inga tidigare erfarenheter av bekämpning av sjögull i Värmland.

Gula näckrosliknande blommor och blad på ett vattendrag

Foto: Tomas Jansson, Kräftmannen AB

Genomförande

För att bekämpa sjögullet har vi först och främst använt oss av den så kallade täckningsmetoden som går ut på att täcka sjögullet med markfiberduk som hålls upp av ramar. På vissa mindre strandnära sjögullskolonier kommer vi täcka med enbart marktäckningsduk. 

Sammanfattning av åtgärder som genomförts hittills i projektet:

  • Tillverkning av drygt 300 ramar för täckning av sjögullskolonierna där vi hittills har genomfört bekämpningsåtgärder på sju kolonier.
  • Återkommande tillsyn av ramar för att se att dessa fungerar som det är tänkt och tillsyn av bekämpade områden så att inte sjögull återetablerar sig.
  • Informationsinsatser för att sprida kunskap om sjögull och om projektet.
  • Framtagande av en plan för bekämpning av sjögull. Denna finns tillgänglig att läsa för allmänheten, hör av er till oss så skickar vi den till er.

En mer ingående beskrivning kring projektets genomförande och bekämpningsinsatser finns att läsa i projektrapporten.

Ramar i vattnet

Deltagare i projektet 

Projektet ”Sjögull i Rinnen” är ett större naturvårdsprojekt som bedrivs av Kils och Arvika kommuner. Projektet har en stor stöttning från lokala organisationer och personer. Högboda- och Renstad Byalag tillsammans med Sävelns-Rinnens fiskevårdsområde ställer upp med ideell arbetstid i projektet. Medfinansiärer i projektet är By och Borgviksälvens vattenråd, Karlstad och Grums kommuner.

Logotyp för Lona

Projektet är finansierat till 50% av det statliga bidraget till lokala naturvårdsprojekt, LONA.

Se film om sjögull